Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Mechanical seal

Burgmann

www.sealtech.vn

Inpro seal

www.sealtech.vn

John Crane seal

www.sealtech.vn

US seal

www.sealtech.vn

Roten seal

www.sealtech.vn

Flowserve

www.sealtech.vn

Vulcan seal

www.sealtech.vn

AES seal

www.sealtech.vn

Vulcan Mechanical seal Replacement - Cross reference

Manufacturer

TYPE 

Description

Vulcan seal

U.S. SEAL  TYPE A OR AV U.S. SEAL TYPE A OR AV Vulcan TYPE 65
U.S. SEAL  TYPE B OR BV U.S. SEAL TYPE B OR BV Vulcan TYPE 75
U.S. SEAL  TYPE C OR HV U.S. SEAL TYPE C OR HV Vulcan TYPE 11
U.S. SEAL  TYPE D U.S. SEAL TYPE D Vulcan TYPE A4
U.S. SEAL  TYPE E U.S. SEAL TYPE E Vulcan TYPE A5
U.S. SEAL  TYPE G U.S. SEAL TYPE G Vulcan TYPE 1511
U.S. SEAL  TYPE I U.S. SEAL TYPE I Vulcan TYPE 1724
U.S. SEAL  TYPE K U.S. SEAL TYPE K Vulcan TYPE 112
U.S. SEAL  TYPE Q U.S. SEAL TYPE Q Vulcan TYPE 282
U.S. SEAL  TYPE R U.S. SEAL TYPE R Vulcan TYPE A42
U.S. SEAL  TYPE T U.S. SEAL TYPE T Vulcan TYPE A52
U.S. SEAL  TYPE U U.S. SEAL TYPE U Vulcan TYPE A1
U.S. SEAL  TYPE W / WT U.S. SEAL TYPE W / WT Vulcan TYPE 1645
U.S. SEAL  TYPE X / XT U.S. SEAL TYPE X / XT Vulcan TYPE 1645S
U.S. SEAL  TYPE VGMA U.S. SEAL TYPE VGMA Vulcan TYPE 18
U.S. SEAL  TYPE VGMB U.S. SEAL TYPE VGMB Vulcan TYPE 13
U.S. SEAL  TYPE VGMBD U.S. SEAL TYPE VGMBD Vulcan TYPE 13 DIN
U.S. SEAL  TYPE VGMC-1 U.S. SEAL TYPE VGMC-1 Vulcan TYPE 19
U.S. SEAL  TYPE VGMC-12 U.S. SEAL TYPE VGMC-12 Vulcan TYPE 192
U.S. SEAL  TYPE VGMC-13 U.S. SEAL TYPE VGMC-13 Vulcan TYPE 193
U.S. SEAL  TYPE VGMD U.S. SEAL TYPE VGMD Vulcan TYPE 9
U.S. SEAL  TYPE VGME-1 U.S. SEAL TYPE VGME-1 Vulcan TYPE 8B
U.S. SEAL  TYPE VGME-2 U.S. SEAL TYPE VGME-2 Vulcan TYPE 8
U.S. SEAL  TYPE VGME-3 U.S. SEAL TYPE VGME-3 Vulcan TYPE 8 DIN
U.S. SEAL  TYPE VGMH U.S. SEAL TYPE VGMH Vulcan TYPE 24
U.S. SEAL  TYPE 1 U.S. SEAL TYPE 1 Vulcan TYPE 11 STAT
U.S. SEAL  TYPE 2 U.S. SEAL TYPE 2 Vulcan TYPE 11 STAT
U.S. SEAL  TYPE 3 U.S. SEAL TYPE 3 Vulcan TYPE 31 STAT
U.S. SEAL  TYPE 5 U.S. SEAL TYPE 5 Vulcan TYPE 32 STAT
U.S. SEAL  TYPE 8 OR9 U.S. SEAL TYPE 8 OR9 Vulcan TYPE 73 STAT
U.S. SEAL  TYPE 25 U.S. SEAL TYPE 25 Vulcan TYPE 23 STAT
U.S. SEAL  TYPE 27 U.S. SEAL TYPE 27 Vulcan TYPE 25 STAT
U.S. SEAL  TYPE VGM-G4 U.S. SEAL TYPE VGM-G4 Vulcan TYPE 8 STD
U.S. SEAL  TYPE VGM-G6 U.S. SEAL TYPE VGM-G6 Vulcan TYPE 8 DINS
U.S. SEAL  TYPE VGM-G9 U.S. SEAL TYPE VGM-G9 Vulcan TYPE 8 DINL
U.S. SEAL  TYPE VGM-G13 U.S. SEAL TYPE VGM-G13 Vulcan TYPE 8B STD
U.S. SEAL  TYPE VGM-G50 U.S. SEAL TYPE VGM-G50 Vulcan TYPE 20/1520
U.S. SEAL  TYPE VGM-G60 U.S. SEAL TYPE VGM-G60 Vulcan TYPE 19B STAT
U.S. SEAL  TYPE VGM-G606 U.S. SEAL TYPE VGM-G606 Vulcan TYPE 8 DINS
U.S. SEAL  TYPE LOCKCOLLAR U.S. SEAL TYPE LOCKCOLLAR Vulcan TYPE SPECCLAM
U.S. SEAL  TYPE 8 U.S. SEAL TYPE 8 Vulcan TYPE 1645S
U.S. SEAL  TYPE 9 U.S. SEAL TYPE 9 Vulcan TYPE 1645
PAC-SEAL  TYPE 16 PAC-SEAL TYPE 16 Vulcan TYPE 65
PAC-SEAL  TYPE 17 PAC-SEAL TYPE 17 Vulcan TYPE 18 
PAC-SEAL  TYPE 21/31 PAC-SEAL TYPE 21/31 Vulcan TYPE N11
PAC-SEAL  TYPE 21D PAC-SEAL TYPE 21D Vulcan TYPE 112
PAC-SEAL  TYPE 37 PAC-SEAL TYPE 37 Vulcan TYPE 8/ 8 DIN
PAC-SEAL  TYPE 40 PAC-SEAL TYPE 40 Vulcan TYPE 282
PAC-SEAL  TYPE 51 PAC-SEAL TYPE 51 Vulcan TYPE A5
PAC-SEAL  TYPE 51D PAC-SEAL TYPE 51D Vulcan TYPE A52
PAC-SEAL  TYPE 52 PAC-SEAL TYPE 52 Vulcan TYPE 22
PAC-SEAL  TYPE 68 PAC-SEAL TYPE 68 Vulcan TYPE 75
PAC-SEAL  TYPE 167 PAC-SEAL TYPE 167 Vulcan TYPE 1677
PAC-SEAL  TYPE 250 PAC-SEAL TYPE 250 Vulcan TYPE 1724
PAC-SEAL  TYPE 300 PAC-SEAL TYPE 300 Vulcan TYPE A1
PAC-SEAL  TYPE 1 CUP PAC-SEAL TYPE 1 CUP Vulcan TYPE 11 STAT
PAC-SEAL  TYPE 2 ‘O’-RING PAC-SEAL TYPE 2 ‘O’-RING Vulcan TYPE 31 STAT
PAC-SEAL  TYPE 3 PAC-SEAL TYPE 3 Vulcan TYPE 11 STAT
PAC-SEAL  TYPE 3P PAC-SEAL TYPE 3P Vulcan TYPE 32
PAC-SEAL  TYPE 5A PAC-SEAL TYPE 5A Vulcan TYPE 23
PAC-SEAL  TYPE 5V PAC-SEAL TYPE 5V Vulcan TYPE 25
PAC-SEAL  TYPE 9 PAC-SEAL TYPE 9 Vulcan TYPE 73
PAC-SEAL  TYPE B9 PAC-SEAL TYPE B9 Vulcan TYPE 19B
PAC-SEAL  TYPE DIN 24960 PAC-SEAL TYPE DIN 24960 Vulcan TYPE 8 DINL/DINS
PAC-SEAL  TYPE G6 PAC-SEAL TYPE G6 Vulcan TYPE 8 DINS
PAC-SEAL  TYPE G9 PAC-SEAL TYPE G9 Vulcan TYPE 8 DINL
ROTEN  ROTEN®2 ROTEN®2 Vulcan TYPE 12
ROTEN  ROTEN®3Q ROTEN®3Q Vulcan TYPE 13
ROTEN  ROTEN®3Q ROTEN®3Q Vulcan TYPE 13Q
ROTEN  ROTEN®5 ROTEN®5 Vulcan Seal CONSULT VULCAN
ROTEN  ROTEN®5H2 ROTEN®5H2 Vulcan TYPE 7B
ROTEN  ROTEN®7K ROTEN®7K Vulcan TYPE 1688U
ROTEN  ROTEN®7KS ROTEN®7KS Vulcan TYPE 1688
ROTEN  ROTEN®EHS ROTEN®EHS Vulcan TYPE 40U
ROTEN  ROTEN®S ROTEN®S Vulcan TYPE 50
ROTEN  UNITEN®2K UNITEN®2K Vulcan TYPE 12DIN
ROTEN  UNITEN®2K UNITEN®2K Vulcan TYPE 126
ROTEN  UNITEN®3  UNITEN®3  Vulcan TYPE 13DIN
ROTEN  UNITEN®3K UNITEN®3K Vulcan TYPE 130
ROTEN  UNITEN®5  UNITEN®5  Vulcan TYPE 7D
ROTEN  UNITEN®5K UNITEN®5K Vulcan TYPE 135
ROTEN  UNITEN®7K UNITEN®7K Vulcan TYPE 1688L
M.T.U  EUROPA1 M.T.U EUROPA1 Vulcan TYPE 12DIN
M.T.U  EUROPA2 M.T.U EUROPA2 Vulcan TYPE 12
M.T.U  EUROPA4 M.T.U EUROPA4 Vulcan TYPE 8B
M.T.U  FA M.T.U FA Vulcan TYPE 18
M.T.U  FG 1 M.T.U FG 1 Vulcan TYPE 19
M.T.U  FG 2 M.T.U FG 2 Vulcan TYPE 192
M.T.U  FG 3 M.T.U FG 3 Vulcan TYPE 193
M.T.U  FP/D M.T.U FP/D Vulcan TYPE 24
M.T.U  FP/T35 M.T.U FP/T35 Vulcan TYPE 11
M.T.U  SIMPLEX M.T.U SIMPLEX Vulcan TYPE 13
M.T.U  SIMPLEX DIN M.T.U SIMPLEX DIN Vulcan TYPE 13DIN
M.T.U  TIPO 1 STAT M.T.U TIPO 1 STAT Vulcan TYPE 19B
M.T.U  TIPO 2 STAT M.T.U TIPO 2 STAT Vulcan TYPE 8.DINS
JOHN CRANE  TYPE 1 (USA) JOHN CRANE TYPE 1 (USA) Vulcan TYPE A5
JOHN CRANE  TYPE 1 (EUROPE) JOHN CRANE TYPE 1 (EUROPE) Vulcan TYPE A1
JOHN CRANE  TYPE 1 DOUBLE JOHN CRANE TYPE 1 DOUBLE Vulcan TYPE A52
JOHN CRANE  TYPE 2 (USA) JOHN CRANE TYPE 2 (USA) Vulcan TYPE A4 
JOHN CRANE  TYPE 2 (EUROPE) JOHN CRANE TYPE 2 (EUROPE) Vulcan TYPE A2
JOHN CRANE  TYPE 2 DOUBLE JOHN CRANE TYPE 2 DOUBLE Vulcan TYPE A42
JOHN CRANE  TYPE 6 (USA) JOHN CRANE TYPE 6 (USA) Vulcan TYPE 65
JOHN CRANE  TYPE 6A JOHN CRANE TYPE 6A Vulcan TYPE 75
JOHN CRANE  TYPE 6D / 6J JOHN CRANE TYPE 6D / 6J Vulcan TYPE 66
JOHN CRANE  TYPE 8-1 JOHN CRANE TYPE 8-1 Vulcan TYPE 1609S
JOHN CRANE  TYPE 8-1T JOHN CRANE TYPE 8-1T Vulcan TYPE 1645S
JOHN CRANE  TYPE 8B1 JOHN CRANE TYPE 8B1 Vulcan TYPE 1609BS
JOHN CRANE  TYPE 8B1T JOHN CRANE TYPE 8B1T Vulcan TYPE 1645BS
JOHN CRANE  TYPE 9 JOHN CRANE TYPE 9 Vulcan TYPE 1609
JOHN CRANE  TYPE 9T JOHN CRANE TYPE 9T Vulcan TYPE 1645
JOHN CRANE  TYPE 9BT JOHN CRANE TYPE 9BT Vulcan TYPE 1645B
JOHN CRANE  TYPE 11A JOHN CRANE TYPE 11A Vulcan TYPE 282
JOHN CRANE  TYPE 21 JOHN CRANE TYPE 21 Vulcan TYPE U11
JOHN CRANE  TYPE 21 DOUBLE JOHN CRANE TYPE 21 DOUBLE Vulcan TYPE 112
JOHN CRANE  TYPE 58B JOHN CRANE TYPE 58B Vulcan TYPE 1659BS
JOHN CRANE  TYPE 58U JOHN CRANE TYPE 58U Vulcan TYPE 1659S
JOHN CRANE  TYPE 59B JOHN CRANE TYPE 59B Vulcan TYPE 1659B
JOHN CRANE  TYPE 59U JOHN CRANE TYPE 59U Vulcan TYPE 1659
JOHN CRANE  TYPE 80 JOHN CRANE TYPE 80 Vulcan TYPE 1688
JOHN CRANE  TYPE 87 JOHN CRANE TYPE 87 Vulcan TYPE 1682
JOHN CRANE  TYPE 106 JOHN CRANE TYPE 106 Vulcan TYPE 65
JOHN CRANE  TYPE 109 JOHN CRANE TYPE 109 Vulcan TYPE 1609
JOHN CRANE  TYPE 109B JOHN CRANE TYPE 109B Vulcan TYPE 1609B
JOHN CRANE  TYPE 502 JOHN CRANE TYPE 502 Vulcan TYPE 1724
JOHN CRANE  TYPE 521 JOHN CRANE TYPE 521 Vulcan TYPE 24
JOHN CRANE  TYPE 2100 K JOHN CRANE TYPE 2100 K Vulcan TYPE 142 DIN
JOHN CRANE  TYPE 2100 N JOHN CRANE TYPE 2100 N Vulcan TYPE 143 DIN
JOHN CRANE  TYPE 2100 S JOHN CRANE TYPE 2100 S Vulcan TYPE 14 DIN
JOHN CRANE  TYPE R00X JOHN CRANE TYPE R00X Vulcan TYPE 95
JOHN CRANE  TYPE R10X JOHN CRANE TYPE R10X Vulcan TYPE 96
JOHN CRANE  TYPE R20X JOHN CRANE TYPE R20X Vulcan TYPE 97
JOHN CRANE  TYPE R30X JOHN CRANE TYPE R30X Vulcan TYPE 95N
JOHN CRANE  TYPE R33 JOHN CRANE TYPE R33 Vulcan TYPE 1633
JOHN CRANE  TYPE R34 JOHN CRANE TYPE R34 Vulcan TYPE 1634
JOHN CRANE  TYPE A JOHN CRANE TYPE A Vulcan TYPE 23
JOHN CRANE  TYPE BC JOHN CRANE TYPE BC Vulcan TYPE 24.BEZS
JOHN CRANE  TYPE BD JOHN CRANE TYPE BD Vulcan TYPE 24.BEZL
JOHN CRANE  TYPE BO JOHN CRANE TYPE BO Vulcan TYPE 24.DINS
JOHN CRANE  TYPE BP JOHN CRANE TYPE BP Vulcan TYPE 24.DINL
JOHN CRANE  TYPE BS JOHN CRANE TYPE BS Vulcan TYPE 8.TDP
JOHN CRANE  TYPE DF JOHN CRANE TYPE DF Vulcan TYPE 1688
JOHN CRANE  TYPE M JOHN CRANE TYPE M Vulcan TYPE 19B
JOHN CRANE  TYPE N/NG JOHN CRANE TYPE N/NG Vulcan TYPE 20 STAT
JOHN CRANE  TYPE P/PP/PG JOHN CRANE TYPE P/PP/PG Vulcan TYPE 32
JOHN CRANE  TYPE V JOHN CRANE TYPE V Vulcan TYPE 25
JOHN CRANE  TYPE W/WM JOHN CRANE TYPE W/WM Vulcan TYPE 21
JOHN CRANE  TYPE Z JOHN CRANE TYPE Z Vulcan TYPE 20 STAT
AESSeal  TYPE N-B01 AESSeal TYPE N-B01 Vulcan TYPE 18
AESSeal  TYPE N-B012 AESSeal TYPE N-B012 Vulcan TYPE 192B
AESSeal  TYPE N-B012G AESSeal TYPE N-B012G Vulcan TYPE 192G
AESSeal  TYPE N-B012S AESSeal TYPE N-B012S Vulcan TYPE 192
AESSeal  TYPE N-B012SL AESSeal TYPE N-B012SL Vulcan TYPE 192L
AESSeal  TYPE N-B012SS AESSeal TYPE N-B012SS Vulcan TYPE 192S
AESSeal  TYPE N-B013 AESSeal TYPE N-B013 Vulcan TYPE 193B
AESSeal  TYPE N-B013S AESSeal TYPE N-B013S Vulcan TYPE 193
AESSeal  TYPE N-B013SL AESSeal TYPE N-B013SL Vulcan TYPE 193L
AESSeal  TYPE N-B013SS AESSeal TYPE N-B013SS Vulcan TYPE 193S
AESSeal  TYPE N-B02 AESSeal TYPE N-B02 Vulcan TYPE 19B
AESSeal  TYPE N-B02D AESSeal TYPE N-B02D Vulcan TYPE 19C
AESSeal  TYPE N-B02K AESSeal TYPE N-B02K Vulcan TYPE 192K
AESSeal  TYPE N-B02S AESSeal TYPE N-B02S Vulcan TYPE 19
AESSeal  TYPE N-B02SL AESSeal TYPE N-B02SL Vulcan TYPE 19L
AESSeal  TYPE N-B02SS AESSeal TYPE N-B02SS Vulcan TYPE 19S
AESSeal  TYPE N-B02W AESSeal TYPE N-B02W Vulcan TYPE 191
AESSeal  TYPE N-B02X / B02XS AESSeal TYPE N-B02X / B02XS Vulcan Seal CONSULT VULCAN
AESSeal  TYPE N-B03 AESSeal TYPE N-B03 Vulcan TYPE 70
AESSeal  TYPE N-B03U AESSeal TYPE N-B03U Vulcan TYPE 75
AESSeal  TYPE N-B04 AESSeal TYPE N-B04 Vulcan TYPE 60
AESSeal  TYPE N-B04U AESSeal TYPE N-B04U Vulcan TYPE 65
AESSeal  TYPE N-B05 AESSeal TYPE N-B05 Vulcan TYPE 14DIN
AESSeal  TYPE N-B05S AESSeal TYPE N-B05S Vulcan TYPE 14DINS
AESSeal  TYPE N-B052 AESSeal TYPE N-B052 Vulcan TYPE 142DIN
AESSeal  TYPE N-B052S AESSeal TYPE N-B052S Vulcan TYPE 142DINS
AESSeal  TYPE N-B053 AESSeal TYPE N-B053 Vulcan TYPE 143DIN
AESSeal  TYPE N-B053S AESSeal TYPE N-B053S Vulcan TYPE 143DINS
AESSeal  TYPE N-B06 AESSeal TYPE N-B06 Vulcan TYPE 28
AESSeal  TYPE N-B060 AESSeal TYPE N-B060 Vulcan TYPE 282
AESSeal  TYPE N-B07 AESSeal TYPE N-B07 Vulcan TYPE 1724
AESSeal  TYPE N-B07S AESSeal TYPE N-B07S Vulcan TYPE 1724S
AESSeal  TYPE N-B07SL AESSeal TYPE N-B07SL Vulcan TYPE 1724L
AESSeal  TYPE N-B0H AESSeal TYPE N-B0H Vulcan TYPE 66
AESSeal  TYPE N-BP02 AESSeal TYPE N-BP02 Vulcan TYPE 1520
AESSeal  TYPE N-BP04 AESSeal TYPE N-BP04 Vulcan TYPE 1511
AESSeal  TYPE N-BP05 AESSeal TYPE N-BP05 Vulcan TYPE 1522
AESSeal  TYPE N-C01 AESSeal TYPE N-C01 Vulcan TYPE CLAM
AESSeal  TYPE N-C02 AESSeal TYPE N-C02 Vulcan TYPE 96
AESSeal  TYPE N-C03 AESSeal TYPE N-C03 Vulcan TYPE 97
AESSeal  TYPE N-M01 AESSeal TYPE N-M01 Vulcan TYPE 1609
AESSeal  TYPE N-M01S AESSeal TYPE N-M01S Vulcan TYPE 1609S
AESSeal  TYPE N-M02 AESSeal TYPE N-M02 Vulcan TYPE 1609B
AESSeal  TYPE N-M02S AESSeal TYPE N-M02S Vulcan TYPE 1609BS
AESSeal  TYPE N-M03 AESSeal TYPE N-M03 Vulcan TYPE 1659
AESSeal  TYPE N-M03S AESSeal TYPE N-M03S Vulcan TYPE 1659S
AESSeal  TYPE N-M04 AESSeal TYPE N-M04 Vulcan TYPE 1659B
AESSeal  TYPE N-M04S AESSeal TYPE N-M04S Vulcan TYPE 1659BS
AESSeal  TYPE N-M05 AESSeal TYPE N-M05 Vulcan TYPE 1645
AESSeal  TYPE N-M05S AESSeal TYPE N-M05S Vulcan TYPE 1645S
AESSeal  TYPE N-M06 AESSeal TYPE N-M06 Vulcan TYPE 1645B
AESSeal  TYPE N-M06S AESSeal TYPE N-M06S Vulcan TYPE 1645BS
AESSeal  TYPE N-M07 AESSeal TYPE N-M07 Vulcan TYPE 50
AESSeal  TYPE N-M010 AESSeal TYPE N-M010 Vulcan TYPE 40
AESSeal  TYPE N-M010S1 AESSeal TYPE N-M010S1 Vulcan TYPE 1663
AESSeal  TYPE N-M010S2 AESSeal TYPE N-M010S2 Vulcan TYPE 1663A
AESSeal  TYPE N-M010S3 AESSeal TYPE N-M010S3 Vulcan TYPE 1662
AESSeal  TYPE N-M010S4 AESSeal TYPE N-M010S4 Vulcan TYPE 1691
AESSeal  TYPE N-M010SA AESSeal TYPE N-M010SA Vulcan TYPE 42
AESSeal  TYPE N-MP07 AESSeal TYPE N-MP07 Vulcan TYPE 912
AESSeal  TYPE N-P01 AESSeal TYPE N-P01 Vulcan TYPE 10
AESSeal  TYPE N-P01U AESSeal TYPE N-P01U Vulcan TYPE A1
AESSeal  TYPE N-P02 AESSeal TYPE N-P02 Vulcan TYPE 20
AESSeal  TYPE N-P02C AESSeal TYPE N-P02C Vulcan TYPE CAR
AESSeal  TYPE N-P02G AESSeal TYPE N-P02G Vulcan TYPE 207
AESSeal  TYPE N-P02U AESSeal TYPE N-P02U Vulcan TYPE A2
AESSeal  TYPE N-P03 AESSeal TYPE N-P03 Vulcan TYPE 24
AESSeal  TYPE N-P04 AESSeal TYPE N-P04 Vulcan TYPE 11
AESSeal  TYPE N-P04U AESSeal TYPE N-P04U Vulcan TYPE A4
AESSeal  TYPE N-P05 AESSeal TYPE N-P05 Vulcan TYPE 22
AESSeal  TYPE N-P05U AESSeal TYPE N-P05U Vulcan TYPE A5
AESSeal  TYPE N-P06 AESSeal TYPE N-P06 Vulcan TYPE 26
AESSeal  TYPE N-P07 AESSeal TYPE N-P07 Vulcan Seal CONSULT VULCAN
AESSeal  TYPE N-P08 AESSeal TYPE N-P08 Vulcan TYPE 95
AESSeal  TYPE N-P080 AESSeal TYPE N-P080 Vulcan TYPE 98
AESSeal  TYPE N-P09 AESSeal TYPE N-P09 Vulcan TYPE 94
AESSeal  TYPE N-P09S AESSeal TYPE N-P09S Vulcan TYPE B94
AESSeal  TYPE N-P010 AESSeal TYPE N-P010 Vulcan TYPE 293
AESSeal  TYPE N-P011 AESSeal TYPE N-P011 Vulcan TYPE 89
AESSeal  TYPE N-S01 AESSeal TYPE N-S01 Vulcan TYPE 8.STD
AESSeal  TYPE N-S02 AESSeal TYPE N-S02 Vulcan TYPE 8.DINL
AESSeal  TYPE N-S03 AESSeal TYPE N-S03 Vulcan TYPE 8.DINS
AESSeal  TYPE N-S04 AESSeal TYPE N-S04 Vulcan TYPE 24 SEAT
AESSeal  TYPE N-S040 AESSeal TYPE N-S040 Vulcan TYPE 19B SEAT 
AESSeal  TYPE N-S05 AESSeal TYPE N-S05 Vulcan TYPE 24.DINL
AESSeal  TYPE N-S06 AESSeal TYPE N-S06 Vulcan TYPE 24.DINS
AESSeal  TYPE N-S07 AESSeal TYPE N-S07 Vulcan TYPE 21 SEAT
AESSeal  TYPE N-S070 AESSeal TYPE N-S070 Vulcan TYPE 31 SEAT
AESSeal  TYPE N-S08 AESSeal TYPE N-S08 Vulcan TYPE 25 SEAT
AESSeal  TYPE N-S09 AESSeal TYPE N-S09 Vulcan TYPE 23 SEAT
AESSeal  TYPE N-S010 AESSeal TYPE N-S010 Vulcan TYPE 24.BEZL
AESSeal  TYPE N-S011 AESSeal TYPE N-S011 Vulcan TYPE 32 SEAT
AESSeal  TYPE N-S013 AESSeal TYPE N-S013 Vulcan TYPE 24.BEZS
AESSeal  TYPE N-S0E AESSeal TYPE N-S0E Vulcan TYPE 1640
AESSeal  TYPE N-S0S / S0SS AESSeal TYPE N-S0S / S0SS Vulcan TYPE 86
AESSeal  TYPE N-S0Z AESSeal TYPE N-S0Z Vulcan Seal CONSULTVULCAN
AESSeal  TYPE N-SAIH AESSeal TYPE N-SAIH Vulcan TYPE 41
AESSeal  TYPE N-T01 AESSeal TYPE N-T01 Vulcan TYPE 8
AESSeal  TYPE N-T01.DIN AESSeal TYPE N-T01.DIN Vulcan TYPE 8DIN
AESSeal  TYPE N-T01A AESSeal TYPE N-T01A Vulcan TYPE 8W
AESSeal  TYPE N-T01DB AESSeal TYPE N-T01DB Vulcan TYPE 82
AESSeal  TYPE N-T01F AESSeal TYPE N-T01F Vulcan Seal CONSULT VULCAN
AESSeal  TYPE N-T01SA AESSeal TYPE N-T01SA Vulcan TYPE 81
AESSeal  TYPE N-T02 AESSeal TYPE N-T02 Vulcan TYPE 8B
AESSeal  TYPE N-T03 AESSeal TYPE N-T03 Vulcan TYPE 12
AESSeal  TYPE N-T03.DIN AESSeal TYPE N-T03.DIN Vulcan TYPE 12DIN
AESSeal  TYPE N-T04 AESSeal TYPE N-T04 Vulcan TYPE 13
AESSeal  TYPE N-T04.DIN AESSeal TYPE N-T04.DIN Vulcan TYPE 13DIN
AESSeal  TYPE N-T05 RANGE AESSeal TYPE N-T05 RANGE Vulcan TYPE 06 RANGE
AESSeal  TYPE N-T06D AESSeal TYPE N-T06D Vulcan TYPE 135
AESSeal  TYPE N-T07 AESSeal TYPE N-T07 Vulcan TYPE 9
AESSeal  TYPE N-T07D AESSeal TYPE N-T07D Vulcan TYPE 9+8.DINL
AESSeal  TYPE N-T0R AESSeal TYPE N-T0R Vulcan TYPE 29
AESSeal  TYPE N-T0W AESSeal TYPE N-T0W Vulcan TYPE 16
AESSeal  TYPE N-T0WD AESSeal TYPE N-T0WD Vulcan TYPE 16DOUB
AESSeal  TYPE N-T0WDW AESSeal TYPE N-T0WDW Vulcan TYPE 297
AESSeal  TYPE N-T0WP AESSeal TYPE N-T0WP Vulcan TYPE 16.PLUS
AESSeal  TYPE N-W01 AESSeal TYPE N-W01 Vulcan TYPE 1688
AESSeal  TYPE N-W01TL AESSeal TYPE N-W01TL Vulcan TYPE 1688Z
AESSeal  TYPE N-W02 AESSeal TYPE N-W02 Vulcan TYPE 1688L
AESSeal  TYPE N-W03 AESSeal TYPE N-W03 Vulcan TYPE 1688W
AESSeal  TYPE N-W03S AESSeal TYPE N-W03S Vulcan TYPE 1682
AESSeal  TYPE N-W04 AESSeal TYPE N-W04 Vulcan TYPE 1688Y
AESSeal  TYPE N-W06 AESSeal TYPE N-W06 Vulcan TYPE 1650
AESSeal  TYPE N-W07D AESSeal TYPE N-W07D Vulcan TYPE 1677
AESSeal  TYPE N-W07DM AESSeal TYPE N-W07DM Vulcan TYPE 1677M
AESSeal  TYPE N-W07DMB AESSeal TYPE N-W07DMB Vulcan TYPE 1678
AESSeal  TYPE N-W07SD AESSeal TYPE N-W07SD Vulcan TYPE 1633
AESSeal  TYPE N-W08 AESSeal TYPE N-W08 Vulcan TYPE 295
AESSeal  TYPE N-W09 AESSeal TYPE N-W09 Vulcan TYPE 1655
AESSeal  TYPE N-W010 AESSeal TYPE N-W010 Vulcan TYPE 294
AESSeal  TYPE N-W011 AESSeal TYPE N-W011 Vulcan TYPE 1683
AESSeal  TYPE N-W014 AESSeal TYPE N-W014 Vulcan TYPE 1632
AESSeal  TYPE N-W015 AESSeal TYPE N-W015 Vulcan TYPE 1651
AESSeal  TYPE N-W016 AESSeal TYPE N-W016 Vulcan TYPE 1680
AESSeal  TYPE N-W017 AESSeal TYPE N-W017 Vulcan TYPE 1649
AESSeal  TYPE N-W0FA / W0FC AESSeal TYPE N-W0FA / W0FC Vulcan TYPE 1676
AESSeal  TYPE N-W0FB AESSeal TYPE N-W0FB Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE BT-AR, BT-AR3 BURGMANN TYPE BT-AR, BT-AR3 Vulcan TYPE 18
BURGMANN  TYPE BT-FN BURGMANN TYPE BT-FN Vulcan TYPE 13
BURGMANN  TYPE BT-RN BURGMANN TYPE BT-RN Vulcan TYPE 12
BURGMANN  TYPE H7N BURGMANN TYPE H7N Vulcan TYPE 1678
BURGMANN  TYPE H12N ORH17GN BURGMANN TYPE H12N ORH17GN Vulcan TYPE 82
BURGMANN  TYPE H12N6 BURGMANN TYPE H12N6 Vulcan TYPE 82S
BURGMANN  TYPE HJ92N BURGMANN TYPE HJ92N Vulcan TYPE 40L
BURGMANN  TYPE HJ977GN BURGMANN TYPE HJ977GN Vulcan TYPE 40L
BURGMANN  TYPE M2 BURGMANN TYPE M2 Vulcan TYPE 9
BURGMANN  TYPE M2N BURGMANN TYPE M2N Vulcan TYPE 9L
BURGMANN  TYPE M2N4 BURGMANN TYPE M2N4 Vulcan TYPE 9S
BURGMANN  TYPE M3 BURGMANN TYPE M3 Vulcan TYPE 8B
BURGMANN  TYPE M3N BURGMANN TYPE M3N Vulcan TYPE 8DIN
BURGMANN  TYPE M3N4 BURGMANN TYPE M3N4 Vulcan TYPE 8DINS
BURGMANN  TYPE M3N24 BURGMANN TYPE M3N24 Vulcan TYPE 12DIN
BURGMANN  TYPE M3N69 BURGMANN TYPE M3N69 Vulcan TYPE 127B
BURGMANN  TYPE M3N86 BURGMANN TYPE M3N86 Vulcan TYPE 126
BURGMANN  TYPE M3S BURGMANN TYPE M3S Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE M32 BURGMANN TYPE M32 Vulcan TYPE 8
BURGMANN  TYPE M32N BURGMANN TYPE M32N Vulcan TYPE 8DIN
BURGMANN  TYPE M32N2 BURGMANN TYPE M32N2 Vulcan TYPE 12DIN
BURGMANN  TYPE M32N4 BURGMANN TYPE M32N4 Vulcan TYPE 8DINS
BURGMANN  TYPE M32N9 BURGMANN TYPE M32N9 Vulcan TYPE 126L
BURGMANN  TYPE M32N24 BURGMANN TYPE M32N24 Vulcan TYPE 12DIN
BURGMANN  TYPE M32N69 BURGMANN TYPE M32N69 Vulcan TYPE 127B
BURGMANN  TYPE M32N86 BURGMANN TYPE M32N86 Vulcan TYPE 126
BURGMANN  TYPE M32S BURGMANN TYPE M32S Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE M37 BURGMANN TYPE M37 Vulcan TYPE 8
BURGMANN  TYPE M37N BURGMANN TYPE M37N Vulcan TYPE 8DIN
BURGMANN  TYPE M37N4 BURGMANN TYPE M37N4 Vulcan TYPE 8DINS
BURGMANN  TYPE M37G BURGMANN TYPE M37G Vulcan TYPE 8
BURGMANN  TYPE M37GN BURGMANN TYPE M37GN Vulcan TYPE 8DIN
BURGMANN  TYPE M37GN4 BURGMANN TYPE M37GN4 Vulcan TYPE 8DINS
BURGMANN  TYPE M377 BURGMANN TYPE M377 Vulcan TYPE 8
BURGMANN  TYPE M377N BURGMANN TYPE M377N Vulcan TYPE 8DIN
BURGMANN  TYPE M377S6 BURGMANN TYPE M377S6 Vulcan TYPE 8W
BURGMANN  TYPE M7N BURGMANN TYPE M7N Vulcan TYPE 1677
BURGMANN  TYPE M74 ORH74 BURGMANN TYPE M74 ORH74 Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE MG1 BURGMANN TYPE MG1 Vulcan TYPE 19
BURGMANN  TYPE MG12 BURGMANN TYPE MG12 Vulcan TYPE 192
BURGMANN  TYPE MG13 BURGMANN TYPE MG13 Vulcan TYPE 193
BURGMANN  TYPE MG1S20 BURGMANN TYPE MG1S20 Vulcan TYPE 1520
BURGMANN  TYPE MG1S BURGMANN TYPE MG1S Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE MG901 BURGMANN TYPE MG901 Vulcan TYPE 22
BURGMANN  TYPE MG910 BURGMANN TYPE MG910 Vulcan TYPE 10
BURGMANN  TYPE MG912 BURGMANN TYPE MG912 Vulcan TYPE 24
BURGMANN  TYPE MG913 BURGMANN TYPE MG913 Vulcan TYPE 143
BURGMANN  TYPE MG920 BURGMANN TYPE MG920 Vulcan TYPE 20
BURGMANN  TYPE MG921 BURGMANN TYPE MG921 Vulcan TYPE 11
BURGMANN  TYPE MG9S BURGMANN TYPE MG9S Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE G1 ORG2 BURGMANN TYPE G1 ORG2 Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE G4 BURGMANN TYPE G4 Vulcan TYPE 8.STD
BURGMANN  TYPE G6 BURGMANN TYPE G6 Vulcan TYPE 8.DINS
BURGMANN  TYPE G7 ANDG8 BURGMANN TYPE G7 ANDG8 Vulcan TYPE 8.BEZ
BURGMANN  TYPE G9 BURGMANN TYPE G9 Vulcan TYPE 8.DINL
BURGMANN  TYPE G12 BURGMANN TYPE G12 Vulcan TYPE 24.DINS
BURGMANN  TYPE G13 BURGMANN TYPE G13 Vulcan TYPE 8B STAT
BURGMANN  TYPE G15 ORG115 BURGMANN TYPE G15 ORG115 Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE G16 BURGMANN TYPE G16 Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE G30 BURGMANN TYPE G30 Vulcan Seal CONSULTVULCAN
BURGMANN  TYPE G46 BURGMANN TYPE G46 Vulcan TYPE 24.DINL
BURGMANN  TYPE G50 BURGMANN TYPE G50 Vulcan TYPE 20 STAT
BURGMANN  TYPE G55 BURGMANN TYPE G55 Vulcan TYPE 11 STAT
BURGMANN  TYPE G60 BURGMANN TYPE G60 Vulcan TYPE 19B
BURGMANN  TYPE G61 BURGMANN TYPE G61 Vulcan TYPE 24 STAT
BURGMANN  TYPE G606 BURGMANN TYPE G606 Vulcan TYPE 8.DINS
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
oring V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 gioang cao su OIL SEAL NBR 65X100X12 TC BACKING RING FLANGE PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. Gioăng mặt bích V-ring SKF OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 Gasket EPDM/PTFE DN500 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A2 Ron mặt bích NBR ron cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x gasket epdm OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Gasket EPDM/PTFE DN600 Ron mặt bích keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 Gioăng mặt bích NBR 3232-0008-14 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T Gioăng mặt bích ANSI O-ring 336.00*3.50mm Keo Silicone Apollo Sealant A6 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 Gasket NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x gioăng cao su Gioăng mặt bích DIN OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 cao su EPDM RTJ gasket RX-57 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA O-ring 335.00*3.50mm phớt chặn bụi Teflon oil seal RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Gioăng mặt bích JIS PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x keo silicone masters MA200 Keo Silicone Apollo Sealant A1 keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x Bóng cao tần PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 O-ring gasket valqua oil seal NOK VALFLON Envelope Gasket X-ring 308.37x5.33 UN 125x140x13/14 RTJ RX-57 RTJ RX-86 Phốt cơ khí 11BQ28 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Keo Silicone Apollo Sealant A5 101832 Service Kit Power Module VA 13 V-ring seals 196118 gioang cao su epdm X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 DH-05 143x151x5/7 11BQ30 Phốt dầu NOK UN 125x140x12/13 Dây tết chèn DH-03 50x58x5/6.5