Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

V-ring

Item Description P/N Code Maker
1 V-ring VA-003 NBR 104010001900000 VA-003 NAK-Taiwan
2 V-ring VA-004 NBR 104010001920000 VA-004 NAK-Taiwan
3 V-ring VA-005 NBR 104010001020000 VA-005 NAK-Taiwan
4 V-ring VA-006 NBR 104010001950000 VA-006 NAK-Taiwan
5 V-ring VA-007 NBR 104010001970000 VA-007 NAK-Taiwan
6 V-ring VA-008 NBR 104010001990000 VA-008 NAK-Taiwan
7 V-ring VA-010 NBR 104010002010000 VA-010 NAK-Taiwan
8 V-ring VA-012 NBR 104010002030000 VA-012 NAK-Taiwan
9 V-ring VA-013 NBR 104010002040000 VA-013 NAK-Taiwan
10 V-ring VA-014 NBR 104010002060000 VA-014 NAK-Taiwan
11 V-ring VA-016 NBR 104010002110000 VA-016 NAK-Taiwan
12 V-ring VA-018 NBR 104010002160000 VA-018 NAK-Taiwan
13 V-ring VA-020 NBR 104010005460000 VA-020 NAK-Taiwan
14 V-ring VA-022 NBR 104010002200000 VA-022 NAK-Taiwan
15 V-ring VA-025 NBR 104010002220000 VA-025 NAK-Taiwan
16 V-ring VA-028 NBR 104010002240000 VA-028 NAK-Taiwan
17 V-ring VA-030 NBR 104010006380000 VA-030 NAK-Taiwan
18 V-ring VA-032 NBR 104010002280000 VA-032 NAK-Taiwan
19 V-ring VA-035 NBR 104010002300000 VA-035 NAK-Taiwan
20 V-ring VA-038 NBR 104010002320000 VA-038 NAK-Taiwan
21 V-ring VA-040 NBR 104010006620000 VA-040 NAK-Taiwan
22 V-ring VA-045 NBR 104010005490000 VA-045 NAK-Taiwan
23 V-ring VA-050 NBR 104010002380000 VA-050 NAK-Taiwan
24 V-ring VA-055 NBR 104010006170000 VA-055 NAK-Taiwan
25 V-ring VA-060 NBR 104010002420000 VA-060 NAK-Taiwan
26 V-ring VA-065 NBR 104010002440000 VA-065 NAK-Taiwan
27 V-ring VA-070 NBR 104010002460000 VA-070 NAK-Taiwan
28 V-ring VA-075 NBR 104010006160000 VA-075 NAK-Taiwan
29 V-ring VA-080 NBR 104010006640000 VA-080 NAK-Taiwan
30 V-ring VA-085 NBR 104010002520000 VA-085 NAK-Taiwan
31 V-ring VA-090 NBR 104010006280000 VA-090 NAK-Taiwan
32 V-ring VA-095 NBR 104010002560000 VA-095 NAK-Taiwan
33 V-ring VA-100 NBR 104010002580000 VA-100 NAK-Taiwan
34 V-ring VA-110 NBR 104010002640000 VA-110 NAK-Taiwan
35 V-ring VA-120 NBR 104010003680000 VA-120 NAK-Taiwan
36 V-ring VA-130 NBR 104010002760000 VA-130 NAK-Taiwan
37 V-ring VA-140 NBR 104010002820000 VA-140 NAK-Taiwan
38 V-ring VA-150 NBR 104010002880000 VA-150 NAK-Taiwan
39 V-ring VA-160 NBR 104010002940000 VA-160 NAK-Taiwan
40 V-ring VA-170 NBR 104010003000000 VA-170 NAK-Taiwan
41 V-ring VA-180 NBR 104010003060000 VA-180 NAK-Taiwan
42 V-ring VA-190 NBR 104010003120000 VA-190 NAK-Taiwan
43 V-ring VA-199 NBR 104010005470000 VA-199 NAK-Taiwan
44 V-ring VA-200 NBR 104010003200000 VA-200 NAK-Taiwan
45 V-ring VA-220 NBR 104010003240000 VA-220 NAK-Taiwan
46 V-ring VA-250 NBR 104010003260000 VA-250 NAK-Taiwan
47 V-ring VA-275 NBR 104010003280000 VA-275 NAK-Taiwan
48 V-ring VA-300 NBR 104010003300000 VA-300 NAK-Taiwan
49 V-ring VA-325 NBR 104010003320000 VA-325 NAK-Taiwan
50 V-ring VA-350 NBR 104010003340000 VA-350 NAK-Taiwan
51 V-ring VA-375 NBR 104010003360000 VA-375 NAK-Taiwan
52 V-ring VA-400 NBR 104010003380000 VA-400 NAK-Taiwan
53 V-ring VA-450 NBR 104010000940000 VA-450 NAK-Taiwan
54 V-ring VA-500 NBR 104010005510000 VA-500 NAK-Taiwan
55 V-ring VA-550 NBR 104010003440000 VA-550 NAK-Taiwan
56 V-ring VA-600 NBR 104010003460000 VA-600 NAK-Taiwan
57 V-ring VA-650 NBR 104010005520000 VA-650 NAK-Taiwan
58 V-ring VA-700 NBR 104010005530000 VA-700 NAK-Taiwan
59 V-ring VA-725 NBR 104010007120000 VA-725 NAK-Taiwan
60 V-ring VA-800 NBR 104010007230000 VA-800 NAK-Taiwan
61 V-ring VA-850 NBR 104010007250000 VA-850 NAK-Taiwan
62 V-ring VA-900 NBR 104010007240000 VA-900 NAK-Taiwan
63 V-ring VS-005 NBR 104020002530000 VS-005 NAK-Taiwan
64 V-ring VS-006 NBR 104020000960000 VS-006 NAK-Taiwan
65 V-ring VS-007 NBR 104020000980000 VS-007 NAK-Taiwan
66 V-ring VS-008 NBR 104020001000000 VS-008 NAK-Taiwan
67 V-ring VS-010 NBR 104020000220000 VS-010 NAK-Taiwan
68 V-ring VS-012 NBR 104020001040000 VS-012 NAK-Taiwan
69 V-ring VS-014 NBR 104020001070000 VS-014 NAK-Taiwan
70 V-ring VS-016 NBR 104020001090000 VS-016 NAK-Taiwan
71 V-ring VS-018 NBR 104020001110000 VS-018 NAK-Taiwan
72 V-ring VS-020 NBR 104020002540000 VS-020 NAK-Taiwan
73 V-ring VS-022 NBR 104020002960000 VS-022 NAK-Taiwan
74 V-ring VS-025 NBR 104020001170000 VS-025 NAK-Taiwan
75 V-ring VS-028 NBR 104020002550000 VS-028 NAK-Taiwan
76 V-ring VS-030 NBR 104020001210000 VS-030 NAK-Taiwan
77 V-ring VS-032 NBR 104020001230000 VS-032 NAK-Taiwan
78 V-ring VS-035 NBR 104020001250000 VS-035 NAK-Taiwan
79 V-ring VS-038 NBR 104020001270000 VS-038 NAK-Taiwan
80 V-ring VS-040 NBR 104020001290000 VS-040 NAK-Taiwan
81 V-ring VS-045 NBR 104020001870000 VS-045 NAK-Taiwan
82 V-ring VS-050 NBR 104020002560000 VS-050 NAK-Taiwan
83 V-ring VS-055 NBR 104020001350000 VS-055 NAK-Taiwan
84 V-ring VS-060 NBR 104020001360000 VS-060 NAK-Taiwan
85 V-ring VS-065 NBR 104020001380000 VS-065 NAK-Taiwan
86 V-ring VS-070 NBR 104020002510000 VS-070 NAK-Taiwan
87 V-ring VS-075 NBR 104020002460000 VS-075 NAK-Taiwan
88 V-ring VS-080 NBR 104020001440000 VS-080 NAK-Taiwan
89 V-ring VS-085 NBR 104020001460000 VS-085 NAK-Taiwan
90 V-ring VS-090 NBR 104020002570000 VS-090 NAK-Taiwan
91 V-ring VS-095 NBR 104020001500000 VS-095 NAK-Taiwan
92 V-ring VS-100 NBR 104020001520000 VS-100 NAK-Taiwan
93 V-ring VS-110 NBR 104020001540000 VS-110 NAK-Taiwan
94 V-ring VS-120 NBR 104020001560000 VS-120 NAK-Taiwan
95 V-ring VS-130 NBR 104020001580000 VS-130 NAK-Taiwan
96 V-ring VS-140 NBR 104020001600000 VS-140 NAK-Taiwan
97 V-ring VS-150 NBR 104020001620000 VS-150 NAK-Taiwan
98 V-ring VS-160 NBR 104020002580000 VS-160 NAK-Taiwan
99 V-ring VS-170 NBR 104020001660000 VS-170 NAK-Taiwan
100 V-ring VS-180 NBR 104020002590000 VS-180 NAK-Taiwan
101 V-ring VS-190 NBR 104020001700000 VS-190 NAK-Taiwan
102 V-ring VS-199 NBR 104020001720000 VS-199 NAK-Taiwan
103 V-ring VA-005 FKM 104010005390000 VA-005 NAK-Taiwan
104 V-ring VA-006 FKM 104010006760000 VA-006 NAK-Taiwan
105 V-ring VA-007 FKM 104010006690000 VA-007 NAK-Taiwan
106 V-ring VA-008 FKM 104010006770000 VA-008 NAK-Taiwan
107 V-ring VA-010 FKM 104010005190000 VA-010 NAK-Taiwan
108 V-ring VA-012 FKM 104010005420000 VA-012 NAK-Taiwan
109 V-ring VA-014 FKM 104010004850000 VA-014 NAK-Taiwan
110 V-ring VA-016 FKM 104010004880000 VA-016 NAK-Taiwan
111 V-ring VA-018 FKM 104010005230000 VA-018 NAK-Taiwan
112 V-ring VA-020 FKM 104010005090000 VA-020 NAK-Taiwan
113 V-ring VA-022 FKM 104010005030000 VA-022 NAK-Taiwan
114 V-ring VA-025 FKM 104010006790000 VA-025 NAK-Taiwan
115 V-ring VA-028 FKM 104010005270000 VA-028 NAK-Taiwan
116 V-ring VA-030 FKM 104010006750000 VA-030 NAK-Taiwan
117 V-ring VA-032 FKM 104010005000000 VA-032 NAK-Taiwan
118 V-ring VA-035 FKM 104010005180000 VA-035 NAK-Taiwan
119 V-ring VA-038 FKM 104010006780000 VA-038 NAK-Taiwan
120 V-ring VA-040 FKM 104010004970000 VA-040 NAK-Taiwan
121 V-ring VA-045 FKM 104010005130000 VA-045 NAK-Taiwan
122 V-ring VA-050 FKM 104010004980000 VA-050 NAK-Taiwan
123 V-ring VA-055 FKM 104010005200000 VA-055 NAK-Taiwan
124 V-ring VA-060 FKM 104010005260000 VA-060 NAK-Taiwan
125 V-ring VA-070 FKM 104010005240000 VA-070 NAK-Taiwan
126 V-ring VA-075 FKM 104010005290000 VA-075 NAK-Taiwan
127 V-ring VA-080 FKM 104010004840000 VA-080 NAK-Taiwan
128 V-ring VA-085 FKM 104010005280000 VA-085 NAK-Taiwan
129 V-ring VA-090 FKM 104010005160000 VA-090 NAK-Taiwan
130 V-ring VA-095 FKM 104010005300000 VA-095 NAK-Taiwan
131 V-ring VA-100 FKM 104010004890000 VA-100 NAK-Taiwan
132 V-ring VA-110 FKM 104010005140000 VA-110 NAK-Taiwan
133 V-ring VA-120 FKM 104010005110000 VA-120 NAK-Taiwan
134 V-ring VA-130 FKM 104010005220000 VA-130 NAK-Taiwan
135 V-ring VA-140 FKM 104010004900000 VA-140 NAK-Taiwan
136 V-ring VA-150 FKM 104010005380000 VA-150 NAK-Taiwan
137 V-ring VA-160 FKM 104010004990000 VA-160 NAK-Taiwan
138 V-ring VA-170 FKM 104010005150000 VA-170 NAK-Taiwan
139 V-ring VA-180 FKM 104010005120000 VA-180 NAK-Taiwan
140 V-ring VA-190 FKM 104010004950000 VA-190 NAK-Taiwan
141 V-ring VA-199 FKM 104010004910000 VA-199 NAK-Taiwan
142 V-ring VA-200 FKM 104010007740000 VA-200 NAK-Taiwan
143 V-ring VA-220 FKM 104010004660000 VA-220 NAK-Taiwan
144 V-ring VA-250 FKM 104010006930000 VA-250 NAK-Taiwan
145 V-ring VA-275 FKM 104010006830000 VA-275 NAK-Taiwan
146 V-ring VA-300 FKM 104010006800000 VA-300 NAK-Taiwan
147 V-ring VA-325 FKM 104010006820000 VA-325 NAK-Taiwan
148 V-ring VA-350 FKM 104010003350000 VA-350 NAK-Taiwan
149 V-ring VA-375 FKM 104010007750000 VA-375 NAK-Taiwan
150 V-ring VA-500 FKM 104010003430000 VA-500 NAK-Taiwan
151 V-ring VA-650 FKM 104010005010000 VA-650 NAK-Taiwan
152 V-ring VS-005 FKM 104020000950000 VS-005 NAK-Taiwan
153 V-ring VS-010 FKM 104020001030000 VS-010 NAK-Taiwan
154 V-ring VS-012 FKM 104020002100000 VS-012 NAK-Taiwan
155 V-ring VS-014 FKM 104020002160000 VS-014 NAK-Taiwan
156 V-ring VS-016 FKM 104020002270000 VS-016 NAK-Taiwan
157 V-ring VS-018 FKM 104020002260000 VS-018 NAK-Taiwan
158 V-ring VS-020 FKM 104020002180000 VS-020 NAK-Taiwan
159 V-ring VS-022 FKM 104020003030000 VS-022 NAK-Taiwan
160 V-ring VS-025 FKM 104020002110000 VS-025 NAK-Taiwan
161 V-ring VS-028 FKM 104020003210000 VS-028 NAK-Taiwan
162 V-ring VS-030 FKM 104020002280000 VS-030 NAK-Taiwan
163 V-ring VS-032 FKM 104020002640000 VS-032 NAK-Taiwan
164 V-ring VS-035 FKM 104020002300000 VS-035 NAK-Taiwan
165 V-ring VS-038 FKM 104020003110000 VS-038 NAK-Taiwan
166 V-ring VS-040 FKM 104020002290000 VS-040 NAK-Taiwan
167 V-ring VS-045 FKM 104020003130000 VS-045 NAK-Taiwan
168 V-ring VS-050 FKM 104020000710000 VS-050 NAK-Taiwan
169 V-ring VS-055 FKM 104020002200000 VS-055 NAK-Taiwan
170 V-ring VS-060 FKM 104020003040000 VS-060 NAK-Taiwan
171 V-ring VS-065 FKM 104020002250000 VS-065 NAK-Taiwan
172 V-ring VS-070 FKM 104020002170000 VS-070 NAK-Taiwan
173 V-ring VS-075 FKM 104020003190000 VS-075 NAK-Taiwan
174 V-ring VS-080 FKM 104020003160000 VS-080 NAK-Taiwan
175 V-ring VS-085 FKM 104020002340000 VS-085 NAK-Taiwan
176 V-ring VS-090 FKM 104020002310000 VS-090 NAK-Taiwan
177 V-ring VS-095 FKM 104020002220000 VS-095 NAK-Taiwan
178 V-ring VS-100 FKM 104020002120000 VS-100 NAK-Taiwan
179 V-ring VS-110 FKM 104020003140000 VS-110 NAK-Taiwan
180 V-ring VS-120 FKM 104020003200000 VS-120 NAK-Taiwan
181 V-ring VS-130 FKM 104020002380000 VS-130 NAK-Taiwan
182 V-ring VS-140 FKM 104020002150000 VS-140 NAK-Taiwan
183 V-ring VS-150 FKM 104020002370000 VS-150 NAK-Taiwan
184 V-ring VS-160 FKM 104020002320000 VS-160 NAK-Taiwan
185 V-ring VS-170 FKM 104020002130000 VS-170 NAK-Taiwan
186 V-ring VS-180 FKM 104020003180000 VS-180 NAK-Taiwan
187 V-ring VS-190 FKM 104020002420000 VS-190 NAK-Taiwan
188 V-ring VS-199 FKM 104020002330000 VS-199 NAK-Taiwan
189 V-RING NBR VA-006 600006N VA-006 SOG-Taiwan
190 V-RING NBR VA-007 600007N VA-007 SOG-Taiwan
191 V-RING NBR VA-008 600008N VA-008 SOG-Taiwan
192 V-RING NBR VA-010 600010N VA-010 SOG-Taiwan
193 V-RING NBR VA-012 600012N VA-012 SOG-Taiwan
194 V-RING NBR VA-013 600013N VA-013 SOG-Taiwan
195 V-RING NBR VA-014 600014N VA-014 SOG-Taiwan
196 V-RING NBR VA-016 600016N VA-016 SOG-Taiwan
197 V-RING NBR VA-018 600018N VA-018 SOG-Taiwan
198 V-RING NBR VA-020 600020N VA-020 SOG-Taiwan
199 V-RING NBR VA-022 600022N VA-022 SOG-Taiwan
200 V-RING NBR VA-025 600025N VA-025 SOG-Taiwan
201 V-RING NBR VA-028 600028N VA-028 SOG-Taiwan
202 V-RING NBR VA-030 600030N VA-030 SOG-Taiwan
203 V-RING NBR VA-032 600032N VA-032 SOG-Taiwan
204 V-RING NBR VA-035 600035N VA-035 SOG-Taiwan
205 V-RING NBR VA-038 600038N VA-038 SOG-Taiwan
206 V-RING NBR VA-040 600040N VA-040 SOG-Taiwan
207 V-RING NBR VA-045 600045N VA-045 SOG-Taiwan
208 V-RING NBR VA-050 600050N VA-050 SOG-Taiwan
209 V-RING NBR VA-055 600055N VA-055 SOG-Taiwan
210 V-RING NBR VA-060 600060N VA-060 SOG-Taiwan
211 V-RING NBR VA-065 600065N VA-065 SOG-Taiwan
212 V-RING NBR VA-070 600070N VA-070 SOG-Taiwan
213 V-RING NBR VA-075 600075N VA-075 SOG-Taiwan
214 V-RING NBR VA-080 600080N VA-080 SOG-Taiwan
215 V-RING NBR VA-085 600085N VA-085 SOG-Taiwan
216 V-RING NBR VA-090 600090N VA-090 SOG-Taiwan
217 V-RING NBR VA-095 600095N VA-095 SOG-Taiwan
218 V-RING NBR VA-100 600100N VA-100 SOG-Taiwan
219 V-RING NBR VA-110 600110N VA-110 SOG-Taiwan
220 V-RING NBR VA-120 600120N VA-120 SOG-Taiwan
221 V-RING NBR VA-130 600130N VA-130 SOG-Taiwan
222 V-RING NBR VA-140 600140N VA-140 SOG-Taiwan
223 V-RING NBR VA-150 600150N VA-150 SOG-Taiwan
224 V-RING NBR VA-160 600160N VA-160 SOG-Taiwan
225 V-RING NBR VA-170 600170N VA-170 SOG-Taiwan
226 V-RING NBR VA-180 600180N VA-180 SOG-Taiwan
227 V-RING NBR VA-190 600190N VA-190 SOG-Taiwan
228 V-RING NBR VA-199 600199N VA-199 SOG-Taiwan
229 V-RING NBR VA-200 600200N VA-200 SOG-Taiwan
230 V-RING NBR VA-220 600220N VA-220 SOG-Taiwan
231 V-RING NBR VA-250 600250N VA-250 SOG-Taiwan
232 V-RING NBR VA-275 600275N VA-275 SOG-Taiwan
233 V-RING NBR VA-300 600300N VA-300 SOG-Taiwan
234 V-RING NBR VA-325 600325N VA-325 SOG-Taiwan
235 V-RING NBR VA-350 600350N VA-350 SOG-Taiwan
236 V-RING NBR VA-375 600375N VA-375 SOG-Taiwan
237 V-RING NBR VA-400 600400N VA-400 SOG-Taiwan
238 V-RING NBR VA-450 600450N VA-450 SOG-Taiwan
239 V-RING NBR VA-500 600500N VA-500 SOG-Taiwan
240 V-RING NBR VA-950 11Q950W4  VA-950 SOG-Taiwan
241 V-RING NBR VS-005 610005N VS-005 SOG-Taiwan
242 V-RING NBR VS-006 610006N VS-006 SOG-Taiwan
243 V-RING NBR VS-007 610007N VS-007 SOG-Taiwan
244 V-RING NBR VS-008 610008N VS-008 SOG-Taiwan
245 V-RING NBR VS-010 610010N VS-010 SOG-Taiwan
246 V-RING NBR VS-012 610012N VS-012 SOG-Taiwan
247 V-RING NBR VS-014 610014N VS-014 SOG-Taiwan
248 V-RING NBR VS-016 610016N VS-016 SOG-Taiwan
249 V-RING NBR VS-018 610018N VS-018 SOG-Taiwan
250 V-RING NBR VS-020 610020N VS-020 SOG-Taiwan
251 V-RING NBR VS-022 610022N VS-022 SOG-Taiwan
252 V-RING NBR VS-025 610025N VS-025 SOG-Taiwan
253 V-RING NBR VS-028 610028N VS-028 SOG-Taiwan
254 V-RING NBR VS-030 610030N VS-030 SOG-Taiwan
255 V-RING NBR VS-032 610032N VS-032 SOG-Taiwan
256 V-RING NBR VS-035 610035N VS-035 SOG-Taiwan
257 V-RING NBR VS-038 610038N VS-038 SOG-Taiwan
258 V-RING NBR VS-040 610040N VS-040 SOG-Taiwan
259 V-RING NBR VS-045 610045N VS-045 SOG-Taiwan
260 V-RING NBR VS-050 610050N VS-050 SOG-Taiwan
261 V-RING NBR VS-055 610055N VS-055 SOG-Taiwan
262 V-RING NBR VS-060 610060N VS-060 SOG-Taiwan
263 V-RING NBR VS-065 610065N VS-065 SOG-Taiwan
264 V-RING NBR VS-070 610070N VS-070 SOG-Taiwan
265 V-RING NBR VS-075 610075N VS-075 SOG-Taiwan
266 V-RING NBR VS-080 610080N VS-080 SOG-Taiwan
267 V-RING NBR VS-085 610085N VS-085 SOG-Taiwan
268 V-RING NBR VS-090 610090N VS-090 SOG-Taiwan
269 V-RING NBR VS-095 610095N VS-095 SOG-Taiwan
270 V-RING NBR VS-100 610100N VS-100 SOG-Taiwan
271 V-RING NBR VS-110 610110N VS-110 SOG-Taiwan
272 V-RING NBR VS-120 610120N VS-120 SOG-Taiwan
273 V-RING NBR VS-130 610130N VS-130 SOG-Taiwan
274 V-RING NBR VS-140 610140N VS-140 SOG-Taiwan
275 V-RING NBR VS-150 610150N VS-150 SOG-Taiwan
276 V-RING NBR VS-160 610160N VS-160 SOG-Taiwan
277 V-RING NBR VS-170 610170N VS-170 SOG-Taiwan
278 V-RING NBR VS-180 610180N VS-180 SOG-Taiwan
279 V-RING NBR VS-190 610190N VS-190 SOG-Taiwan
280 V-RING NBR VS-199 610199N VS-199 SOG-Taiwan
281 V-RING VITON VA-005 600005V VA-005 SOG-Taiwan
282 V-RING VITON VA-006 600006V VA-006 SOG-Taiwan
283 V-RING VITON VA-008 600008V VA-008 SOG-Taiwan
284 V-RING VITON VA-010 600010V VA-010 SOG-Taiwan
285 V-RING VITON VA-012 600012V VA-012 SOG-Taiwan
286 V-RING VITON VA-016 600016V VA-016 SOG-Taiwan
287 V-RING VITON VA-018 600018V VA-018 SOG-Taiwan
288 V-RING VITON VA-020 600020V VA-020 SOG-Taiwan
289 V-RING VITON VA-022 600022V VA-022 SOG-Taiwan
290 V-RING VITON VA-025 600025V VA-025 SOG-Taiwan
291 V-RING VITON VA-028 600028V VA-028 SOG-Taiwan
292 V-RING VITON VA-030 600030V VA-030 SOG-Taiwan
293 V-RING VITON VA-032 600032V VA-032 SOG-Taiwan
294 V-RING VITON VA-035 600035V VA-035 SOG-Taiwan
295 V-RING VITON VA-038 600038V VA-038 SOG-Taiwan
296 V-RING VITON VA-040 600040V VA-040 SOG-Taiwan
297 V-RING VITON VA-045 600045V VA-045 SOG-Taiwan
298 V-RING VITON VA-050 600050V VA-050 SOG-Taiwan
299 V-RING VITON VA-055 600055V VA-055 SOG-Taiwan
300 V-RING VITON VA-060 600060V VA-060 SOG-Taiwan
301 V-RING VITON VA-065 600065V VA-065 SOG-Taiwan
302 V-RING VITON VA-070 600070V VA-070 SOG-Taiwan
303 V-RING VITON VA-075 600075V VA-075 SOG-Taiwan
304 V-RING VITON VA-080 600080V VA-080 SOG-Taiwan
305 V-RING VITON VA-085 600085V VA-085 SOG-Taiwan
306 V-RING VITON VA-090 600090V VA-090 SOG-Taiwan
307 V-RING VITON VA-095 600095V VA-095 SOG-Taiwan
308 V-RING VITON VA-100 600100V VA-100 SOG-Taiwan
309 V-RING VITON VA-110 600110V VA-110 SOG-Taiwan
310 V-RING VITON VA-120 600120V VA-120 SOG-Taiwan
311 V-RING VITON VA-130 600130V VA-130 SOG-Taiwan
312 V-RING VITON VA-140 600140V VA-140 SOG-Taiwan
313 V-RING VITON VA-150 600150V VA-150 SOG-Taiwan
314 V-RING VITON VA-160 600160V VA-160 SOG-Taiwan
315 V-RING VITON VA-170 600170V VA-170 SOG-Taiwan
316 V-RING VITON VA-180 600180V VA-180 SOG-Taiwan
317 V-RING VITON VA-190 600190V VA-190 SOG-Taiwan
318 V-RING VITON VA-199 600199V VA-199 SOG-Taiwan
319 V-RING VITON VA-200 600200V VA-200 SOG-Taiwan
320 V-RING VITON VA-220 600220V VA-220 SOG-Taiwan
321 V-RING VITON VA-250 600250V VA-250 SOG-Taiwan
322 V-RING VITON VA-275 600275V VA-275 SOG-Taiwan
323 V-RING VITON VA-300 600300V VA-300 SOG-Taiwan
324 V-RING VITON VA-325 600325V VA-325 SOG-Taiwan
325 V-RING VITON VA-350 600350V VA-350 SOG-Taiwan
326 V-RING VITON VA-375 600375V VA-375 SOG-Taiwan
327 V-RING VITON VA-400 600400V VA-400 SOG-Taiwan
328 V-RING VITON VA-450 600450V VA-450 SOG-Taiwan
329 V-RING VITON VS-005 610005V VS-005 SOG-Taiwan
330 V-RING VITON VS-007 610007V VS-007 SOG-Taiwan
331 V-RING VITON VS-008 610008V VS-008 SOG-Taiwan
332 V-RING VITON VS-010 610010V VS-010 SOG-Taiwan
333 V-RING VITON VS-012 610012V VS-012 SOG-Taiwan
334 V-RING VITON VS-014 610014V VS-014 SOG-Taiwan
335 V-RING VITON VS-016 610016V VS-016 SOG-Taiwan
336 V-RING VITON VS-018 610018V VS-018 SOG-Taiwan
337 V-RING VITON VS-020 610020V VS-020 SOG-Taiwan
338 V-RING VITON VS-022 610022V VS-022 SOG-Taiwan
339 V-RING VITON VS-025 610025V VS-025 SOG-Taiwan
340 V-RING VITON VS-028 610028V VS-028 SOG-Taiwan
341 V-RING VITON VS-030 610030V VS-030 SOG-Taiwan
342 V-RING VITON VS-032 610032V VS-032 SOG-Taiwan
343 V-RING VITON VS-035 610035V VS-035 SOG-Taiwan
344 V-RING VITON VS-038 610038V VS-038 SOG-Taiwan
345 V-RING VITON VS-040 610040V VS-040 SOG-Taiwan
346 V-RING VITON VS-045 610045V VS-045 SOG-Taiwan
347 V-RING VITON VS-050 610050V VS-050 SOG-Taiwan
348 V-RING VITON VS-055 610055V VS-055 SOG-Taiwan
349 V-RING VITON VS-060 610060V VS-060 SOG-Taiwan
350 V-RING VITON VS-065 610065V VS-065 SOG-Taiwan
351 V-RING VITON VS-070 610070V VS-070 SOG-Taiwan
352 V-RING VITON VS-075 610075V VS-075 SOG-Taiwan
353 V-RING VITON VS-080  610080V VS-080 SOG-Taiwan
354 V-RING VITON VS-085  610085V VS-085 SOG-Taiwan
355 V-RING VITON VS-090  610090V VS-090 SOG-Taiwan
356 V-RING VITON VS-095  610095V VS-095 SOG-Taiwan
357 V-RING VITON VS-100  610100V VS-100 SOG-Taiwan
358 V-RING VITON VS-110  610110V VS-110 SOG-Taiwan
359 V-RING VITON VS-120  610120V VS-120 SOG-Taiwan
360 V-RING VITON VS-130  610130V VS-130 SOG-Taiwan
361 V-RING VITON VS-140  610140V VS-140 SOG-Taiwan
362 V-RING VITON VS-160  610160V VS-160 SOG-Taiwan
363 V-RING VITON VS-170  610170V VS-170 SOG-Taiwan
364 V-RING VITON VS-180  610180V VS-180 SOG-Taiwan
365 V-RING VITON VS-190  610190V VS-190 SOG-Taiwan
366 V-RING VITON VS-199  610199V VS-199 SOG-Taiwan
367 V-ring VR 3A NBR BM 1201 A0 VR 3A NOK-Japan
368 V-ring VR 4A NBR BM 1202 A0 VR 4A NOK-Japan
369 V-ring VR 5A NBR BM 1203 A0 VR 5A NOK-Japan
370 V-ring VR 6A NBR BM 1204 A0 VR 6A NOK-Japan
371 V-ring VR 7A NBR BM 1205 A0 VR 7A NOK-Japan
372 V-ring VR 8A NBR BM 1206 A0 VR 8A NOK-Japan
373 V-ring VR 10A NBR BM 1207 A0 VR 10A NOK-Japan
374 V-ring VR 12A NBR BM 1208 A0 VR 12A NOK-Japan
375 V-ring VR 13A NBR BM 1209 A0 VR 13A NOK-Japan
376 V-ring VR 14A NBR BM 1210 A0 VR 14A NOK-Japan
377 V-ring VR 16A NBR BM 1211 A0 VR 16A NOK-Japan
378 V-ring VR 18A NBR BM 1212 A0 VR 18A NOK-Japan
379 V-ring VR 20A NBR BM 1213 A0 VR 20A NOK-Japan
380 V-ring VR 22A NBR BM 1214 A0 VR 22A NOK-Japan
381 V-ring VR 25A NBR BM 1215 A0 VR 25A NOK-Japan
382 V-ring VR 28A NBR BM 1216 A0 VR 28A NOK-Japan
383 V-ring VR 30A NBR BM 1217 A0 VR 30A NOK-Japan
384 V-ring VR 32A NBR BM 1218 A0 VR 32A NOK-Japan
385 V-ring VR 35A NBR BM 1219 A0 VR 35A NOK-Japan
386 V-ring VR 38A NBR BM 1220 A0 VR 38A NOK-Japan
387 V-ring VR 40A NBR BM 1221 A0 VR 40A NOK-Japan
388 V-ring VR 45A NBR BM 1222 A0 VR 45A NOK-Japan
389 V-ring VR 50A NBR BM 1223 A0 VR 50A NOK-Japan
390 V-ring VR 55A NBR BM 1224 A0 VR 55A NOK-Japan
391 V-ring VR 60A NBR BM 1225 A0 VR 60A NOK-Japan
392 V-ring VR 65A NBR BM 1226 A0 VR 65A NOK-Japan
393 V-ring VR 70A NBR BM 1227 A0 VR 70A NOK-Japan
394 V-ring VR 75A NBR BM 1228 A0 VR 75A NOK-Japan
395 V-ring VR 80A NBR BM 1229 A0 VR 80A NOK-Japan
396 V-ring VR 85A NBR BM 1230 A0 VR 85A NOK-Japan
397 V-ring VR 90A NBR BM 1231 A0 VR 90A NOK-Japan
398 V-ring VR 95A NBR BM 1232 A0 VR 95A NOK-Japan
399 V-ring VR 100A NBR BM 1233 A0 VR 100A NOK-Japan
400 V-ring VR 110A NBR BM 1234 A0 VR 110A NOK-Japan
401 V-ring VR 120A NBR BM 1235 A0 VR 120A NOK-Japan
402 V-ring VR 130A NBR BM 1236 A0 VR 130A NOK-Japan
403 V-ring VR 140A NBR BM 1237 A0 VR 140A NOK-Japan
404 V-ring VR 150A NBR BM 1238 A0 VR 150A NOK-Japan
405 V-ring VR 160A NBR BM 1239 A0 VR 160A NOK-Japan
406 V-ring VR 170A NBR BM 1240 A0 VR 170A NOK-Japan
407 V-ring VR 180A NBR BM 1241 A0 VR 180A NOK-Japan
408 V-ring VR 190A NBR BM 1242 A0 VR 190A NOK-Japan
409 V-ring VR 199A NBR BM 1243 A0 VR 199A NOK-Japan
410 V-ring VR 200A NBR BM 1244 A0 VR 200A NOK-Japan
411 V-ring VR 220A NBR BM 1245 A0 VR 220A NOK-Japan
412 V-ring VR 250A NBR BM 1246 A0 VR 250A NOK-Japan
413 V-ring VR 275A NBR BM 1247 A0 VR 275A NOK-Japan
414 V-ring VR 300A NBR BM 1248 A0 VR 300A NOK-Japan
415 V-ring VR 325A NBR BM 1249 A0 VR 325A NOK-Japan
416 V-ring VR 350A NBR BM 1250 A0 VR 350A NOK-Japan
417 V-ring VR 375A NBR BM 1251 A0 VR 375A NOK-Japan
418 V-ring VR 400A NBR BM 1252 A0 VR 400A NOK-Japan
419 V-ring VR 450A NBR BM 1253 A0 VR 450A NOK-Japan
420 V-ring VR 500A NBR BM 1254 A0 VR 500A NOK-Japan
421 V-ring VR 550A NBR BM 1255 A0 VR 550A NOK-Japan
422 V-ring VR 600A NBR BM 1256 A0 VR 600A NOK-Japan
423 V-ring VR 650A NBR BM 1257 A0 VR 650A NOK-Japan
424 V-ring VR 700A NBR BM 1258 A0 VR 700A NOK-Japan
425 V-ring VR 725A NBR BM 1259 A0 VR 725A NOK-Japan
426 V-ring VR 750A NBR BM 1260 A0 VR 750A NOK-Japan
427 V-ring VR 800A NBR BM 1261 A0 VR 800A NOK-Japan
428 V-ring VR 850A NBR BM 1262 A0 VR 850A NOK-Japan
429 V-ring VR 900A NBR BM 1263 A0 VR 900A NOK-Japan
430 V-ring VR 950A NBR BM 1264 A0 VR 950A NOK-Japan
431 V-ring VR 1000A NBR BM 1265 A0 VR 1000A NOK-Japan
432 V-ring VR 1050A NBR BM 1266 A0 VR 1050A NOK-Japan
433 V-ring VR 1100A NBR BM 1267 A0 VR 1100A NOK-Japan
434 V-ring VR 1150A NBR BM 1268 A0 VR 1150A NOK-Japan
435 V-ring VR 1200A NBR BM 1269 A0 VR 1200A NOK-Japan
436 V-ring VR 1250A NBR BM 1270 A0 VR 1250A NOK-Japan
437 V-ring VR 1300A NBR BM 1271 A0 VR 1300A NOK-Japan
438 V-ring VR 1350A NBR BM 1272 A0 VR 1350A NOK-Japan
439 V-ring VR 1400A NBR BM 1273 A0 VR 1400A NOK-Japan
440 V-ring VR 1450A NBR BM 1274 A0 VR 1450A NOK-Japan
441 V-ring VR 1500A NBR BM 1275 A0 VR 1500A NOK-Japan
442 V-ring VR 1550A NBR BM 1276 A0 VR 1550A NOK-Japan
443 V-ring VR 1600A NBR BM 1277 A0 VR 1600A NOK-Japan
444 V-ring VR 1650A NBR BM 1278 A0 VR 1650A NOK-Japan
445 V-ring VR 1700A NBR BM 1279 A0 VR 1700A NOK-Japan
446 V-ring VR 1750A NBR BM 1280 A0 VR 1750A NOK-Japan
447 V-ring VR 1800A NBR BM 1281 A0 VR 1800A NOK-Japan
448 V-ring VR 1850A NBR BM 1282 A0 VR 1850A NOK-Japan
449 V-ring VR 1900A NBR BM 1283 A0 VR 1900A NOK-Japan
450 V-ring VR 1950A NBR BM 1284 A0 VR 1950A NOK-Japan
451 V-ring VR 2000A NBR BM 1285 A0 VR 2000A NOK-Japan
452 V-ring VR 3A FKM BM 1201 A3 VR 3A NOK-Japan
453 V-ring VR 4A FKM BM 1202 A3 VR 4A NOK-Japan
454 V-ring VR 5A FKM BM 1203 A3 VR 5A NOK-Japan
455 V-ring VR 6A FKM BM 1204 A3 VR 6A NOK-Japan
456 V-ring VR 7A FKM BM 1205 A3 VR 7A NOK-Japan
457 V-ring VR 8A FKM BM 1206 A3 VR 8A NOK-Japan
458 V-ring VR 10A FKM BM 1207 A3 VR 10A NOK-Japan
459 V-ring VR 12A FKM BM 1208 A3 VR 12A NOK-Japan
460 V-ring VR 13A FKM BM 1209 A3 VR 13A NOK-Japan
461 V-ring VR 14A FKM BM 1210 A3 VR 14A NOK-Japan
462 V-ring VR 16A FKM BM 1211 A3 VR 16A NOK-Japan
463 V-ring VR 18A FKM BM 1212 A3 VR 18A NOK-Japan
464 V-ring VR 20A FKM BM 1213 A3 VR 20A NOK-Japan
465 V-ring VR 22A FKM BM 1214 A3 VR 22A NOK-Japan
466 V-ring VR 25A FKM BM 1215 A3 VR 25A NOK-Japan
467 V-ring VR 28A FKM BM 1216 A3 VR 28A NOK-Japan
468 V-ring VR 30A FKM BM 1217 A3 VR 30A NOK-Japan
469 V-ring VR 32A FKM BM 1218 A3 VR 32A NOK-Japan
470 V-ring VR 35A FKM BM 1219 A3 VR 35A NOK-Japan
471 V-ring VR 38A FKM BM 1220 A3 VR 38A NOK-Japan
472 V-ring VR 40A FKM BM 1221 A3 VR 40A NOK-Japan
473 V-ring VR 45A FKM BM 1222 A3 VR 45A NOK-Japan
474 V-ring VR 50A FKM BM 1223 A3 VR 50A NOK-Japan
475 V-ring VR 55A FKM BM 1224 A3 VR 55A NOK-Japan
476 V-ring VR 60A FKM BM 1225 A3 VR 60A NOK-Japan
477 V-ring VR 65A FKM BM 1226 A3 VR 65A NOK-Japan
478 V-ring VR 70A FKM BM 1227 A3 VR 70A NOK-Japan
479 V-ring VR 75A FKM BM 1228 A3 VR 75A NOK-Japan
480 V-ring VR 80A FKM BM 1229 A3 VR 80A NOK-Japan
481 V-ring VR 85A FKM BM 1230 A3 VR 85A NOK-Japan
482 V-ring VR 90A FKM BM 1231 A3 VR 90A NOK-Japan
483 V-ring VR 95A FKM BM 1232 A3 VR 95A NOK-Japan
484 V-ring VR 100A FKM BM 1233 A3 VR 100A NOK-Japan
485 V-ring VR 110A FKM BM 1234 A3 VR 110A NOK-Japan
486 V-ring VR 120A FKM BM 1235 A3 VR 120A NOK-Japan
487 V-ring VR 130A FKM BM 1236 A3 VR 130A NOK-Japan
488 V-ring VR 140A FKM BM 1237 A3 VR 140A NOK-Japan
489 V-ring VR 150A FKM BM 1238 A3 VR 150A NOK-Japan
490 V-ring VR 160A FKM BM 1239 A3 VR 160A NOK-Japan
491 V-ring VR 170A FKM BM 1240 A3 VR 170A NOK-Japan
492 V-ring VR 180A FKM BM 1241 A3 VR 180A NOK-Japan
493 V-ring VR 190A FKM BM 1242 A3 VR 190A NOK-Japan
494 V-ring VR 199A FKM BM 1243 A3 VR 199A NOK-Japan
495 V-ring VR 200A FKM BM 1244 A3 VR 200A NOK-Japan
496 V-ring VR 220A FKM BM 1245 A3 VR 220A NOK-Japan
497 V-ring VR 250A FKM BM 1246 A3 VR 250A NOK-Japan
498 V-ring VR 275A FKM BM 1247 A3 VR 275A NOK-Japan
499 V-ring VR 300A FKM BM 1248 A3 VR 300A NOK-Japan
500 V-ring VR 325A FKM BM 1249 A3 VR 325A NOK-Japan
501 V-ring VR 350A FKM BM 1250 A3 VR 350A NOK-Japan
502 V-ring VR 375A FKM BM 1251 A3 VR 375A NOK-Japan
503 V-ring VR 400A FKM BM 1252 A3 VR 400A NOK-Japan
504 V-ring VR 450A FKM BM 1253 A3 VR 450A NOK-Japan
505 V-ring VR 500A FKM BM 1254 A3 VR 500A NOK-Japan
506 V-ring VR 550A FKM BM 1255 A3 VR 550A NOK-Japan
507 V-ring VR 600A FKM BM 1256 A3 VR 600A NOK-Japan
508 V-ring VR 650A FKM BM 1257 A3 VR 650A NOK-Japan
509 V-ring VR 700A FKM BM 1258 A3 VR 700A NOK-Japan
510 V-ring VR 725A FKM BM 1259 A3 VR 725A NOK-Japan
511 V-ring VR 750A FKM BM 1260 A3 VR 750A NOK-Japan
512 V-ring VR 800A FKM BM 1261 A3 VR 800A NOK-Japan
513 V-ring VR 850A FKM BM 1262 A3 VR 850A NOK-Japan
514 V-ring VR 900A FKM BM 1263 A3 VR 900A NOK-Japan
515 V-ring VR 950A FKM BM 1264 A3 VR 950A NOK-Japan
516 V-ring VR 1000A FKM BM 1265 A3 VR 1000A NOK-Japan
517 V-ring VR 1050A FKM BM 1266 A3 VR 1050A NOK-Japan
518 V-ring VR 1100A FKM BM 1267 A3 VR 1100A NOK-Japan
519 V-ring VR 1150A FKM BM 1268 A3 VR 1150A NOK-Japan
520 V-ring VR 1200A FKM BM 1269 A3 VR 1200A NOK-Japan
521 V-ring VR 1250A FKM BM 1270 A3 VR 1250A NOK-Japan
522 V-ring VR 1300A FKM BM 1271 A3 VR 1300A NOK-Japan
523 V-ring VR 1350A FKM BM 1272 A3 VR 1350A NOK-Japan
524 V-ring VR 1400A FKM BM 1273 A3 VR 1400A NOK-Japan
525 V-ring VR 1450A FKM BM 1274 A3 VR 1450A NOK-Japan
526 V-ring VR 1500A FKM BM 1275 A3 VR 1500A NOK-Japan
527 V-ring VR 1550A FKM BM 1276 A3 VR 1550A NOK-Japan
528 V-ring VR 1600A FKM BM 1277 A3 VR 1600A NOK-Japan
529 V-ring VR 1650A FKM BM 1278 A3 VR 1650A NOK-Japan
530 V-ring VR 1700A FKM BM 1279 A3 VR 1700A NOK-Japan
531 V-ring VR 1750A FKM BM 1280 A3 VR 1750A NOK-Japan
532 V-ring VR 1800A FKM BM 1281 A3 VR 1800A NOK-Japan
533 V-ring VR 1850A FKM BM 1282 A3 VR 1850A NOK-Japan
534 V-ring VR 1900A FKM BM 1283 A3 VR 1900A NOK-Japan
535 V-ring VR 1950A FKM BM 1284 A3 VR 1950A NOK-Japan
536 V-ring VR 2000A FKM BM 1285 A3 VR 2000A NOK-Japan
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
Keo Silicone Apollo Sealant A6 gioang cao su oring PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 Gioăng mặt bích ANSI 196118 DH-03 50x58x5/6.5 Gioăng mặt bích NBR X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Gioăng mặt bích gasket valqua OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Bóng cao tần OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 V-ring SKF keo silicone masters MA600 O-ring RTJ gasket RX-57 Ron mặt bích NBR RTJ RX-57 gioang cao su epdm oil seal NOK Gioăng mặt bích JIS gasket epdm O-ring 336.00*3.50mm Teflon oil seal PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x keo silicone masters MA300 phớt chặn bụi UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 VALFLON Envelope Gasket Gasket EPDM/PTFE DN500 keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 101832 RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 Service Kit Power Module VA 13 Phốt dầu NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Gasket NBR V-ring Forsheda Gasket EPDM/PTFE DN600 gioăng cao su ron cao su Phốt cơ khí Keo Silicone Apollo Sealant A2 V-ring seals Keo Silicone Apollo Sealant A3 Dây tết chèn X-ring 308.37x5.33 3232-0008-14 Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 RTJ RX-86 BACKING RING FLANGE Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T Ron mặt bích OIL SEAL NBR 250X280X16 SA DH-05 143x151x5/7 UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x 11BQ28 Gioăng mặt bích DIN 11BQ30 cao su EPDM