Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Phốt dầu loại VC, VB

Dimension Part Number
d
 (mm)
D
(mm)
  b
 (mm)
          VC type                 VB type    
 
7 16 6 - AF 0082 E2
7 20 5 AG 0089 A0 AF 0089 E3
8 14 4 AG 0123 E2 AF 0123 F2
8 18 4 AG 0141 E2 -
8 22 5 AG 0156 A0 -
9 22 5 AG 0204 A0 -
10 20 4 AG 0256 E0 AF 0256 E0
10 25 5 AG 0276 A0 AF 0276 E0
12 22 4 AG 0369 E0 AF 0369 E2
12 25 5 AG 0380 A0 AF 0380 E0
12 30 6 AG 0391 E0 AF 0391 E0
12 32 5 AG 0397 E0 -
13 28 5 AG 0477 A0 -
14 24 4 - AF 0511 F0
14 24 6 AG 0514 E0 AF 0514 E0
14 28 5 AG 0524 A0 AF 0524 E0
14 34 6 AG 0538 E0 -
15 25 4 AG 0585 E0 AF 0585 E0
15 30 4 AG 0595 F0 AF 0595 E0
15 30 5 AG 0596 A0 AF 0596 E0
15 32 6 AG 0602 E0 AF 0602 E0
15 35 6 AG 0608 E0 AF 0608 E0
16 24 4 AG 0668 E0 AF 0668 E0
16 28 4 - AF 0682 E2
16 30 5 AG 0686 A4 -
17 30 5 - AF 0741 F1
17 30 7 AG 0743 E0 -
17 32 6 AG 0749 E0 AF 0749 E0
17 35 5 AG 0757 A0 -
18 30 5 - AF 0814 E0
18 35 6 AG 0827 A0 -
18 38 7 AG 0838 E0 -
19 35 6 AG 0873 A0 AF 0873 E0
19 40 6 - AF 0882 F0
20 26 6 - AF 0964 F1
20 32 5 AG 0994 E1 AF 0994 G0
20 34 5 AG 1001 E0 -
20 35 6 AG 1010 A0 AF 1010 F0
20 40 5 AG 1027 A0 AF 1027 E0
20 40 7 AG 1029 E0 -
20 42 6 AG 1035 E0 -
20 47 6 - AF 1047 E0
21 40 7 AG 1092 E0 -
22 32 5 - AF 1113 E2
22 34 5 AG 1119 E0 -
22 35 5 AG 1124 F0 AF 1124 E0
22 38 6 AG 1132 E0 AF 1132 E0
22 42 5 AG 1144 A0 AF 1144 E0
22 47 7 AG 1161 E0 -
23 32 7 AG 1213 E8 -
23 42 6 AG 1222 A5 -
24 38 5 AG 1250 E0 AF 1250 E0
24 40 6 AG 1258 A0 AF 1258 G0
24 47 5 AG 1268 E0 -
25 35 5 AG 1291 E0 AF 1291 E0
25 38 5 AG 1303 E0 AF 1303 F2
25 40 5 AG 1311 A0 AF 1311 G0
25 40 6 AG 1312 A0 AF 1312 E0
25 41 6 AG 1317 E0 -
25 42 5 AG 1321 E0 -
25 45 5 AG 1333 E0 AF 1333 E0
25 45 7 AG 1334 E0 AF 1334 E0
25 47 5 AG 1347 E0 AF 1347 E0
25 47 6 AG 1348 E1 AF 1348 E0
25 50 5 AG 1359 E1 AF 1359 E0
26 40 5 AG 1466 E0 -
26 42 6 AG 1473 A0 -
26 48 6 AG 1479 E0 AF 1479 E0
27 42 7 AG 1510 E0 -
27 47 8 AG 1517 A0 AF 1517 E0
28 40 5 AG 1535 E0 AF 1535 G0
28 45 6 AG 1548 E0 AF 1548 E0
28 47 5 AG 1556 E0 AF 1556 E0
28 48 5 - AF 1560 E0
28 48 6 AG 6759 A0 -
28 50 6 AG 1568 E0 AF 1568 F0
30 40 5 AG 1654 E0 AF 1654 E0
30 42 5 AG 1663 F0 AF 1663 E0
30 45 6 AG 1676 A0 AF 1676 E0
30 46 5 AG 1686 E0 AF 1686 E0
30 48 6 AG 1698 E0 -
30 50 5 AG 1703 A0 AF 1703 E0
30 50 8 AG 1705 E0 AF 1705 E0
30 52 5 AG 1717 E0 AF 1717 E0
30 55 5 AG 1731 E0 AF 1731 E0
30 56 5 AG 1741 E0 AF 1741 E1
32 45 5 AG 1876 E0 AF 1876 E0
32 48 6 AG 1892 E0 -
32 52 5 AG 1899 A0 AF 1899 E0
34 54 8 AG 6760 A0 -
35 45 5 - AF 2033 E0
35 47 5 AG 2039 E0 AF 2039 E0
35 48 5 AG 2044 E1 -
35 50 5 AG 2053 E0 AF 2053 E0
35 50 6 AG 2055 A0 AF 2055 E0
35 52 5 AG 2064 E0 AF 2064 E0
35 55 5 AG 2079 A0 AF 2079 F0
35 55 8 AG 2081 E0 AF 2081 E0
35 60 5 AG 2102 E0 AF 2102 E0
35 62 6 AG 2115 E0 -
38 50 5 - AF 2215 E0
38 54 6 AG 2228 E0 -
38 55 6 AG 2229 E1 AF 2229 E0
38 58 5 AG 2237 E0 -
38 58 8 AG 2239 A0 AF 2239 E0
38 64 5 - AF 2253 E0
40 52 5 AG 2340 E0 AF 2340 F0
40 55 5 AG 2357 E1 AF 2357 E0
40 58 6 AG 2367 A0 AF 2367 E0
40 60 5 AG 2373 E0 AF 2373 E0
40 62 5 AG 2382 E0 AF 2382 E3
40 62 6 AG 2383 A0 AF 2383 E0
40 62 8 AG 2386 E0 AF 2386 E0
40 65 5 AG 2399 E0 AF 2399 E0
40 65 6 AG 2400 E0 AF 2400 E0
42 55 6 AG 2480 E1 AF 2480 E0
42 55 7 - AF 2481 E0
42 60 7 AG 2492 F0 AF 2492 E0
42 65 9 AG 2504 A0 AF 2504 E0
45 60 6 AG 2640 E1 AF 2640 E0
45 62 7 AG 2649 A0 AF 2649 E0
45 65 5 - AF 2655 E0
45 68 6 AG 2664 A0 AF 2664 E0
45 68 9 AG 2666 A0 AF 2666 E0
45 70 6 AG 2674 E0 -
45 72 6 AG 2682 E0 AF 2682 E0
48 62 6 AG 2772 E0 -
48 62 8 AG 2774 E0 -
48 65 7 AG 2779 E0 AF 2779 E0
48 70 6 AG 2787 A0 AF 2787 E2
50 65 6 AG 2835 E0 AF 2835 E0
50 68 7 AG 2846 A0 AF 2846 E0
50 72 5 AG 2859 E0 -
50 72 6 AG 2860 A0 AF 2860 E0
50 72 9 AG 2861 E0 -
50 80 6 AG 2883 E0 AF 2883 E0
50 80 7 AG 2884 E0 AF 2884 E0
52 65 6 AG 2954 E0 -
52 70 7 AG 2958 E0 AF 2958 E0
52 75 9 AG 2965 A0 -
55 70 6 AG 3034 E0 AF 3034 E2
55 72 7 AG 3038 A4 AF 3038 E0
55 74 6 - AF 3044 E0
55 78 9 AG 3053 A0 -
56 70 6 AG 3088 E1 AF 3088 E0
58 72 6 AG 3143 E0 -
58 75 7 AG 3147 E2 AF 3147 E0
58 80 5 - AF 3150 E0
58 80 6 AG 3151 E0 -
58 80 9 AG 3152 A0 AF 3152 E0
60 75 6 AG 3191 E1 AF 3191 E0
60 78 7 AG 3203 E0 AF 3203 G0
60 82 6 AG 3217 A4 AF 3217 E0
60 82 9 AG 3220 E0 AF 3220 E0
60 85 6 AG 3230 E1 AF 3230 E0
60 90 7 AG 3240 E0 AF 3240 E0
62 75 6 AG 3283 E1 -
62 85 6 AG 3293 A0 AF 3293 E0
63 80 7 AG 3315 E1 AF 3315 F0
65 85 9 AG 3393 E0 -
65 88 5 AG 3397 E3 -
65 88 6 AG 3398 A0 AF 3398 E0
68 90 7 AG 6761 A0 -
70 88 7 AG 3503 E0 -
70 90 10 AG 3512 E1 AF 3512 E0
70 92 5 AG 3515 E0 -
70 92 7 AG 3516 A0 AF 3516 E0
70 92 12 AG 3519 E0 -
70 95 7 AG 6762 A0 -
74 95 7 AG 3584 A0 -
75 100 7 AG 3613 A4 AF 3613 E0
75 100 8 AG 3614 E0 AF 3614 E0
80 95 6 AG 3723 E1 AF 3723 E0
80 100 7 AG 3729 E1 AF 3729 E0
80 105 7 AG 3739 A4 -
80 110 7 AG 3752 E1 -
85 100 9 AG 3830 E0 -
85 105 9 AG 3833 F0 -
85 110 7 AG 3839 A4 -
85 110 8 - AF 3840 E0
90 115 5 AG 3926 E0 -
90 115 13 AG 3932 F0 -
95 115 9 AG 3982 E0 -
95 120 8 AG 3990 E0 AF 3990 E0
95 135 13 AG 4010 E0 -
100 125 8 AG 4059 E0 AF 4059 E1
105 150 12 - AF 4166 E0
110 140 8 AG 4208 E2 -
110 150 15 - AF 4225 E0
112 130 7 AG 4233 E0 -
115 135 8 AG 4275 E0 -
115 140 13 - AF 4278 E0
120 150 14 - AF 4346 E0
135 165 14 AG 4498 E0 -
140 165 15 - AF 4539 E0
140 170 10 - AF 4540 E0
140 170 14 AG 4542 E0 -
165 190 13 - AF 4736 E1
195 220 15 - AF 5018 E0
200 230 16 - AF 5054 E2
220 255 12 AG 5206 E1 -
240 280 15 AG 5349 E0 -
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
O-ring RTJ gasket RX-57 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 X-ring 308.37x5.33 gioang cao su OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x V-ring Forsheda PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 RTJ gasket OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 Ron mặt bích 3232-0008-14 11BQ30 Phốt dầu NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x ron cao su keo silicone masters MA600 O-ring 335.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 Ron mặt bích NBR OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC Gasket EPDM/PTFE DN500 Gioăng mặt bích JIS keo silicone masters MA200 DH-05 143x151x5/7 Bóng cao tần Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 gasket valqua Keo Silicone Apollo Sealant A2 gasket epdm BACKING RING FLANGE PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x 11BQ28 Keo Silicone Apollo Sealant A6 oil seal NOK Gasket EPDM/PTFE DN600 gioang cao su epdm OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 Teflon oil seal PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x cao su EPDM OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Gioăng mặt bích NBR OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 Gioăng mặt bích DIN OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 phớt chặn bụi Keo Silicone Apollo Sealant A3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Phốt cơ khí 196118 V-ring SKF Dây tết chèn V-ring seals PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T VALFLON Envelope Gasket 101832 oring OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 RTJ RX-86 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Service Kit Power Module VA 13 Gasket NBR UN 125x140x13/14 X-ring 120.02x6.99 RTJ RX-57 keo silicone masters MA300 DH-03 50x58x5/6.5 gioăng cao su OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 O-ring 336.00*3.50mm UN 125x140x12/13