Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Phốt dầu loại VC, VB

Dimension Part Number
d
 (mm)
D
(mm)
  b
 (mm)
          VC type                 VB type    
 
7 16 6 - AF 0082 E2
7 20 5 AG 0089 A0 AF 0089 E3
8 14 4 AG 0123 E2 AF 0123 F2
8 18 4 AG 0141 E2 -
8 22 5 AG 0156 A0 -
9 22 5 AG 0204 A0 -
10 20 4 AG 0256 E0 AF 0256 E0
10 25 5 AG 0276 A0 AF 0276 E0
12 22 4 AG 0369 E0 AF 0369 E2
12 25 5 AG 0380 A0 AF 0380 E0
12 30 6 AG 0391 E0 AF 0391 E0
12 32 5 AG 0397 E0 -
13 28 5 AG 0477 A0 -
14 24 4 - AF 0511 F0
14 24 6 AG 0514 E0 AF 0514 E0
14 28 5 AG 0524 A0 AF 0524 E0
14 34 6 AG 0538 E0 -
15 25 4 AG 0585 E0 AF 0585 E0
15 30 4 AG 0595 F0 AF 0595 E0
15 30 5 AG 0596 A0 AF 0596 E0
15 32 6 AG 0602 E0 AF 0602 E0
15 35 6 AG 0608 E0 AF 0608 E0
16 24 4 AG 0668 E0 AF 0668 E0
16 28 4 - AF 0682 E2
16 30 5 AG 0686 A4 -
17 30 5 - AF 0741 F1
17 30 7 AG 0743 E0 -
17 32 6 AG 0749 E0 AF 0749 E0
17 35 5 AG 0757 A0 -
18 30 5 - AF 0814 E0
18 35 6 AG 0827 A0 -
18 38 7 AG 0838 E0 -
19 35 6 AG 0873 A0 AF 0873 E0
19 40 6 - AF 0882 F0
20 26 6 - AF 0964 F1
20 32 5 AG 0994 E1 AF 0994 G0
20 34 5 AG 1001 E0 -
20 35 6 AG 1010 A0 AF 1010 F0
20 40 5 AG 1027 A0 AF 1027 E0
20 40 7 AG 1029 E0 -
20 42 6 AG 1035 E0 -
20 47 6 - AF 1047 E0
21 40 7 AG 1092 E0 -
22 32 5 - AF 1113 E2
22 34 5 AG 1119 E0 -
22 35 5 AG 1124 F0 AF 1124 E0
22 38 6 AG 1132 E0 AF 1132 E0
22 42 5 AG 1144 A0 AF 1144 E0
22 47 7 AG 1161 E0 -
23 32 7 AG 1213 E8 -
23 42 6 AG 1222 A5 -
24 38 5 AG 1250 E0 AF 1250 E0
24 40 6 AG 1258 A0 AF 1258 G0
24 47 5 AG 1268 E0 -
25 35 5 AG 1291 E0 AF 1291 E0
25 38 5 AG 1303 E0 AF 1303 F2
25 40 5 AG 1311 A0 AF 1311 G0
25 40 6 AG 1312 A0 AF 1312 E0
25 41 6 AG 1317 E0 -
25 42 5 AG 1321 E0 -
25 45 5 AG 1333 E0 AF 1333 E0
25 45 7 AG 1334 E0 AF 1334 E0
25 47 5 AG 1347 E0 AF 1347 E0
25 47 6 AG 1348 E1 AF 1348 E0
25 50 5 AG 1359 E1 AF 1359 E0
26 40 5 AG 1466 E0 -
26 42 6 AG 1473 A0 -
26 48 6 AG 1479 E0 AF 1479 E0
27 42 7 AG 1510 E0 -
27 47 8 AG 1517 A0 AF 1517 E0
28 40 5 AG 1535 E0 AF 1535 G0
28 45 6 AG 1548 E0 AF 1548 E0
28 47 5 AG 1556 E0 AF 1556 E0
28 48 5 - AF 1560 E0
28 48 6 AG 6759 A0 -
28 50 6 AG 1568 E0 AF 1568 F0
30 40 5 AG 1654 E0 AF 1654 E0
30 42 5 AG 1663 F0 AF 1663 E0
30 45 6 AG 1676 A0 AF 1676 E0
30 46 5 AG 1686 E0 AF 1686 E0
30 48 6 AG 1698 E0 -
30 50 5 AG 1703 A0 AF 1703 E0
30 50 8 AG 1705 E0 AF 1705 E0
30 52 5 AG 1717 E0 AF 1717 E0
30 55 5 AG 1731 E0 AF 1731 E0
30 56 5 AG 1741 E0 AF 1741 E1
32 45 5 AG 1876 E0 AF 1876 E0
32 48 6 AG 1892 E0 -
32 52 5 AG 1899 A0 AF 1899 E0
34 54 8 AG 6760 A0 -
35 45 5 - AF 2033 E0
35 47 5 AG 2039 E0 AF 2039 E0
35 48 5 AG 2044 E1 -
35 50 5 AG 2053 E0 AF 2053 E0
35 50 6 AG 2055 A0 AF 2055 E0
35 52 5 AG 2064 E0 AF 2064 E0
35 55 5 AG 2079 A0 AF 2079 F0
35 55 8 AG 2081 E0 AF 2081 E0
35 60 5 AG 2102 E0 AF 2102 E0
35 62 6 AG 2115 E0 -
38 50 5 - AF 2215 E0
38 54 6 AG 2228 E0 -
38 55 6 AG 2229 E1 AF 2229 E0
38 58 5 AG 2237 E0 -
38 58 8 AG 2239 A0 AF 2239 E0
38 64 5 - AF 2253 E0
40 52 5 AG 2340 E0 AF 2340 F0
40 55 5 AG 2357 E1 AF 2357 E0
40 58 6 AG 2367 A0 AF 2367 E0
40 60 5 AG 2373 E0 AF 2373 E0
40 62 5 AG 2382 E0 AF 2382 E3
40 62 6 AG 2383 A0 AF 2383 E0
40 62 8 AG 2386 E0 AF 2386 E0
40 65 5 AG 2399 E0 AF 2399 E0
40 65 6 AG 2400 E0 AF 2400 E0
42 55 6 AG 2480 E1 AF 2480 E0
42 55 7 - AF 2481 E0
42 60 7 AG 2492 F0 AF 2492 E0
42 65 9 AG 2504 A0 AF 2504 E0
45 60 6 AG 2640 E1 AF 2640 E0
45 62 7 AG 2649 A0 AF 2649 E0
45 65 5 - AF 2655 E0
45 68 6 AG 2664 A0 AF 2664 E0
45 68 9 AG 2666 A0 AF 2666 E0
45 70 6 AG 2674 E0 -
45 72 6 AG 2682 E0 AF 2682 E0
48 62 6 AG 2772 E0 -
48 62 8 AG 2774 E0 -
48 65 7 AG 2779 E0 AF 2779 E0
48 70 6 AG 2787 A0 AF 2787 E2
50 65 6 AG 2835 E0 AF 2835 E0
50 68 7 AG 2846 A0 AF 2846 E0
50 72 5 AG 2859 E0 -
50 72 6 AG 2860 A0 AF 2860 E0
50 72 9 AG 2861 E0 -
50 80 6 AG 2883 E0 AF 2883 E0
50 80 7 AG 2884 E0 AF 2884 E0
52 65 6 AG 2954 E0 -
52 70 7 AG 2958 E0 AF 2958 E0
52 75 9 AG 2965 A0 -
55 70 6 AG 3034 E0 AF 3034 E2
55 72 7 AG 3038 A4 AF 3038 E0
55 74 6 - AF 3044 E0
55 78 9 AG 3053 A0 -
56 70 6 AG 3088 E1 AF 3088 E0
58 72 6 AG 3143 E0 -
58 75 7 AG 3147 E2 AF 3147 E0
58 80 5 - AF 3150 E0
58 80 6 AG 3151 E0 -
58 80 9 AG 3152 A0 AF 3152 E0
60 75 6 AG 3191 E1 AF 3191 E0
60 78 7 AG 3203 E0 AF 3203 G0
60 82 6 AG 3217 A4 AF 3217 E0
60 82 9 AG 3220 E0 AF 3220 E0
60 85 6 AG 3230 E1 AF 3230 E0
60 90 7 AG 3240 E0 AF 3240 E0
62 75 6 AG 3283 E1 -
62 85 6 AG 3293 A0 AF 3293 E0
63 80 7 AG 3315 E1 AF 3315 F0
65 85 9 AG 3393 E0 -
65 88 5 AG 3397 E3 -
65 88 6 AG 3398 A0 AF 3398 E0
68 90 7 AG 6761 A0 -
70 88 7 AG 3503 E0 -
70 90 10 AG 3512 E1 AF 3512 E0
70 92 5 AG 3515 E0 -
70 92 7 AG 3516 A0 AF 3516 E0
70 92 12 AG 3519 E0 -
70 95 7 AG 6762 A0 -
74 95 7 AG 3584 A0 -
75 100 7 AG 3613 A4 AF 3613 E0
75 100 8 AG 3614 E0 AF 3614 E0
80 95 6 AG 3723 E1 AF 3723 E0
80 100 7 AG 3729 E1 AF 3729 E0
80 105 7 AG 3739 A4 -
80 110 7 AG 3752 E1 -
85 100 9 AG 3830 E0 -
85 105 9 AG 3833 F0 -
85 110 7 AG 3839 A4 -
85 110 8 - AF 3840 E0
90 115 5 AG 3926 E0 -
90 115 13 AG 3932 F0 -
95 115 9 AG 3982 E0 -
95 120 8 AG 3990 E0 AF 3990 E0
95 135 13 AG 4010 E0 -
100 125 8 AG 4059 E0 AF 4059 E1
105 150 12 - AF 4166 E0
110 140 8 AG 4208 E2 -
110 150 15 - AF 4225 E0
112 130 7 AG 4233 E0 -
115 135 8 AG 4275 E0 -
115 140 13 - AF 4278 E0
120 150 14 - AF 4346 E0
135 165 14 AG 4498 E0 -
140 165 15 - AF 4539 E0
140 170 10 - AF 4540 E0
140 170 14 AG 4542 E0 -
165 190 13 - AF 4736 E1
195 220 15 - AF 5018 E0
200 230 16 - AF 5054 E2
220 255 12 AG 5206 E1 -
240 280 15 AG 5349 E0 -
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 Gioăng mặt bích NBR OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 UN 125x140x13/14 Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 17X24X5 SC gioăng cao su Gioăng mặt bích Service Kit Power Module VA 13 Gioăng mặt bích DIN O-ring 335.00*3.50mm keo silicone masters MA600 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Keo Silicone Apollo Sealant A6 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 UN 125x140x12/13 Teflon oil seal Ron mặt bích ron cao su DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 101832 Gioăng mặt bích JIS OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 gasket epdm phớt chặn bụi RTJ RX-57 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 V-ring Forsheda V-ring seals RTJ RX-86 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 Gasket NBR keo silicone masters MA300 Gasket EPDM/PTFE DN600 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 11BQ28 cao su EPDM PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA Keo Silicone Apollo Sealant A3 RTJ gasket RX-57 gioang cao su epdm keo silicone masters MA200 oil seal NOK OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 O-ring 196118 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 X-ring 120.02x6.99 3232-0008-14 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Ron mặt bích NBR BACKING RING FLANGE oring Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x gasket valqua 11BQ30 gioang cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x Gasket EPDM/PTFE DN500 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 Bóng cao tần Dây tết chèn Keo Silicone Apollo Sealant A2 X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Phốt dầu NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 VALFLON Envelope Gasket V-ring SKF OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 Phốt cơ khí PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35