Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

SẢN PHẨM KASTAS - TURKEY
KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE
(max)bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K0 O’Ring Rod
Piston
NBR NB7001 63 -30/+105 0.5
K01 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K03 Piston Packing Piston FABRIC NBR
POM
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K05 Wiper Rod PU PU9501   -30/+100 1.0
K06 Wiper Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
  -30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K07 (NBR) Matel Case Wiper Rod NBR
STEEL
NB9001
FE9901
  -30/+105 1.0
K07 (PU) Matel Case Wiper Rod PU
STEEL
PU9201
FE9901
  -30/+100 1.0
K09 Wiper Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
  -30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K10 Double Wiper Rod NBR NB9001   -30/+105 1.0
K11 Wiper Rod TPE TP5501   -40/+120 2.0
K12 Metal Case Double Wiper Rod PU
STEEL
PU9501
FE9901
  -30/+100 1.0
K14 V-Ring   NBR NB7001 0.3 -30/+105 12.0 Peripheral
K15 Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB7001
PU9501
250 -30/+100 0.5
K16 Compact
Piston Seal
Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K17 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 0.5
K18 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K19 Heavy
Duty
Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
POM
NB8001
PT6003
PM9901
400 -30/+105 1.50
K20 Compact
Piston Seal
Piston NBR
POM
NB8001
PM9901
150 -30/+105 0.5
K21 Rod
Piston
Seal
Piston
Rod
NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105 0.5
FR200 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Rod
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K23 Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
K25 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
STEEL
NB7501
FE9901
16 -30/+105 1.0
K26 Piston
Seal
Piston NBR
STEEL
SPRING
NB9001
FE9901
CN9901
60 -30/+105 0.5
K27 Double Wiper Rod NBR
PU
NB9001 PU9201   -30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K29 Buffer
Seal
Rod NBR
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+105 0.5
K30 Pneumatic
Combi
Seal
Rod NBR
STEEL
NB7001
FE9901
16 -30/+105 1.0
K31 Heavy
Duty
Rod Seal
Rod NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Rod
Seal
Rod PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K34 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
TPE POM
NB8001
NB8008
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K36 Piston
Rod
Seal
Piston
Rod
NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K37 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+105 0.5
K39 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K40 Piston
Seal
Piston PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K41 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K42 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K43 Piston
Seal
Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K46 COMPACT SET Piston PU
POM
NBR
PU9201
PM9901
NB7001
400 -30/+100 0.5
K48 Piston
Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.3
K49 Piston
Seal
Piston PU
NBR
PU6001
NB8001
400 -30/+100 0.5
K50 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB8001
PU8001
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K51 Pneumatic
Rod Seal
Rod PU PU9201 16 -30/+80 1.0
K52 Pneumatic
Rod Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K53 Pneumatic
Cushioning
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K54 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K55 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
Aluminum
NB7001
AL9901
12 -30/+105 1.0
K56 Pneumatic
Rod Seal
Rod NBR
TPE
NB8001
TP5501
16 -30/+105 1.0
K57 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
Aluminum
NB7001
AL9901
12 -30/+105 1.0
K58 Pneumatic
Piston
Seal
Piston PU
POM
Aluminum
MAGNET
NBR
PU9201
PM9901
AL9901
MK9901
NB7001
12 -30/+80 1.0
K59 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB8001
PU8001
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K61 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR
POM
Aluminium
NB7001-NB8001
PM9901
AL9901
12 -30/+105 1.0
K62 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K63 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K64 Pneumatic
Rod Seal
Rod PU PU9201 16 -30/+80 1.0
K65 Pneumatic
Piston
Seal
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K68 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K69 Piston
Guide Ring
Piston POM PM9902   -30/+125 1.0
K73 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
K74 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K75 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
Synthetic Fiber + PTFE FR6501   -50/+100 0.8
K78 Piston
Guide Ring
Piston
Rod
PHENOLIC
ARAMID
PH6504   -40/+200 5.0
K81 Back-up
Ring
Piston
Rod
TPE TP5501 500 -40/+120 1.0
K82 Flange
Seal
  PU PU9401 600 -30/+100  
K83 Cover
Seal
  PU PU9401 600 -30/+100  
K84 Cover
Seal
  PU PU9401 600 -30/+100  
K85 Static
Seal
Piston PU PU9401 600 -35/+110  
K86 Static
Seal
  PU PU9201 500 -45/+100  
K87 Fluid Connector
Seal
  NBR NB8501   -30/+105  
K93 Wiper Rod PU PU9201   -40/+105 1.0
K94 Wiper Rod PU PU9401   -30/+100 1.0
K95 Piston
Rod
Seal
Piston
Rod
NBR NB9001 150 -30/+105  
K96 Rod
Seal
Rod NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K98 Piston
Rod
Seal
Piston
Rod
NBR
PU
NB7001
PU9201
400 -30/+100 0.5
K101 External
Wiper
Piston PU PU9201   -40/+100 1.0
K102 Wiper Rod PU
STEEL
PU9401
FE9901
  -35/+110 1.0
K103 Double Wiper Rod PU PU9201   -40/+100 1.0
K150 Chevron Ring Rod FABRIC NBR FB8502 250 -30/+80 2.0
K151 High
Pressure
Chevron
Seal
Rod FABRIC NBR
POM
PTFE
FB8502
PM9901
PT6002
400 -30/+80 2.0
K152 Low
Pressure
Chevron
Seal
Rod FABRIC NBR
POM
FB8502
PM9901
80 -30/+80 2.0
K153 Low
Pressure
Chevron
Seal
Rod FABRIC NBR
POM
FB8502
PM9901
80 -30/+80 2.0
K501 Piston
Seal
Piston NBR
PA
NB7001
PA9904
800 -30/+105 1.0
K503 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K504 COMPACT SET Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K518 Compact
Piston Seal
Piston NBR
POM
TPE
NB8001
PM9905
TP7301
400 -30/+105 0.5
K701 Spring
Loaded
Rod Seal
Rod PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K702 Rod Seal
for Rotating
Application
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
300 -30/+105 5.0 Peripheral
K703 Wiper Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
  -30/+105 5.0
K704 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K705 Wiper Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
  -30/+105 5.0
K751 Spring
Loaded
Piston Seal
Piston PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K752 Piston Seal
for Rotating
Application
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
300 -30/+105 5.0 Peripheral
K753 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 2.0
K755 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K780 Carbon
Steel
Bushing
Rod PTFE
Porous Bronze
Steel Backing
Tin-plating
    -195/+280 2.0-5.0
K781 Bronze
Bushing
Rod PTFE with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
    -195/+280 2.0-5.0
K782 Steel
POM
Bushing
Rod POM with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
Tin or Copper Plating
    -40/+110 2.0-5.0
KX X’Ring Rod
Piston
NBR NB7001 50 -30/+105 0.5
KBT PTFE Bronze Piston
Rod
PTFE PT6003   -60/+200 15.0
KKT Carbon PTFE Guide Strip Piston
Rod
PTFE PT6002   -60/+200 15.0
KPB PistonRodGuideStrip Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email