Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Internal Circlips

Standard Internal Circlips: To DIN 472 Metric

Most sizes over 170mm are without lugs. Measurements in mm & kN Code No
Bore
B
Circlip Dimensions Groove Dimensions
t Tol D Tol Cb b L h Fr
kN
G Tol W n Fr
kN
8 0.80 +0.00
-0.50
8.7 +0.36
-0.10
3.0 1.1 2.4 1.0 2.0 8.4 +0.09
-0.00
0.90 0.6 0.86 INT0080
9 0.80 9.8 3.7 1.3 2.5 1.0 2.0 9.4 0.90 0.6 0.96 INT0090
10 1.00 +0.00
-0.06
10.8 3.3 1.4 3.2 1.2 4.0 10.4 +0.11
-0.00
1.10 0.6 1.08 INT0100
11 1.00 11.8 4.1 1.5 3.3 1.2 4.0 11.4 1.10 0.6 1.17 INT0110
12 1.00 13.0 4.9 1.7 3.4 1.5 4.0 12.5 1.10 0.8 1.6 INT0120
13 1.00 14.1 5.4 1.8 3.6 1.5 4.2 13.6 1.10 0.9 2.1 INT0130
14 1.00 15.1 6.2 1.9 3.7 1.7 4.5 14.6 1.10 0.9 2.25 INT0140
15 1.00 16.2 7.2 2.0 3.7 1.7 5.0 15.7 1.10 1.1 2.8 INT0150
16 1.00 17.3 8.0 2.0 3.8 1.7 5.5 16.8 1.10 1.2 3.4 INT0160
17 1.00 18.3 +0.42
-0.13
8.8 2.1 3.9 1.7 6.0 17.8 1.10 1.2 3.6 INT0170
18 1.00 19.5 9.4 2.2 4.1 2.0 6.5 19.0 +0.13
-0.00
1.10 1.5 4.8 INT0180
19 1.00 20.5 10.4 2.2 4.1 2.0 6.8 20.0 1.10 1.5 5.1 INT0190
20 1.00 21.5 11.2 2.3 4.2 2.0 7.2 21.0 1.10 1.5 5.4 INT0200
21 1.00 22.5 12.2 2.4 4.2 2.0 7.6 22.0 1.10 1.5 5.7 INT0210
22 1.00 23.5 13.2 2.5 4.2 2.0 8.0 23.0 1.10 1.5 5.9 INT0220
23 1.20 24.6 +0.42
-0.21
14.2 2.5 4.2 2.0 13.8 24.1 1.30 1.5 6.8 INT0230
24 1.20 25.9 14.8 2.6 4.4 2.0 13.9 25.2 +0.21
-0.00
1.30 1.8 7.7 INT0240
25 1.20 26.9 15.5 2.7 4.5 2.0 14.6 26.2 1.30 1.8 8.0 INT0250
26 1.20 27.9 16.1 2.8 4.7 2.0 13.85 27.2 1.30 1.8 8.4 INT0260
27 1.20 29.1 17.1 2.9 4.7 2.0 13.3 28.4 1.30 2.1 10.1 INT0270
28 1.20 30.1 +0.50
-0.25
17.9 2.9 4.8 2.0 13.3 29.4 1.30 2.1 10.5 INT0280
29 1.20 31.1 18.4 3.0 4.8 2.0 13.6 30.4 +0.25
-0.00
1.30 2.1 10.9 INT0290
30 1.20 32.1 19.9 3.0 4.8 2.0 13.7 31.4 1.30 2.1 11.3 INT0300
31 1.20 33.4 20.0 3.2 5.2 2.5 13.8 32.7 1.30 2.6 14.1 INT0310
32 1.20 34.4 20.6 3.2 5.4 2.5 13.8 33.7 1.30 2.6 14.6 INT0320
33 1.20 35.5 21.6 3.3 5.4 2.5 14.3 34.7 1.30 2.6 15.0 INT0330
34 1.50 36.5 22.6 3.3 5.4 2.5 26.2 35.7 1.60 2.6 15.4 INT0340
35 1.50 37.8 23.6 3.4 5.4 2.5 26.9 37.0 1.60 3.0 18.8 INT0350
36 1.50 38.8 24.6 3.5 5.4 2.5 26.4 38.0 1.60 3.0 19.4 INT0360
37 1.50 39.8 25.4 3.6 5.5 2.5 27.1 39.0 1.60 3.0 19.8 INT0370
38 1.50 40.8 26.4 3.7 5.5 2.5 28.2 40.0 1.60 3.0 22.5 INT0380
39 1.50 42.0 +0.90
-0.39
27.2 3.8 5.6 2.5 28.8 41.0 1.60 3.0 26.0 INT0390
40 1.75 43.5 27.8 3.9 5.8 2.5 44.6 42.5 1.85 3.8 27.0 INT0400
41 1.75 44.5 28.6 4.0 5.9 2.5 45.0 43.5 1.85 3.8 27.6 INT0410
42 1.75 45.5 29.6 4.1 5.9 2.5 44.7 44.5 1.85 3.8 28.4 INT0420
43 1.75 46.5 30.6 4.2 5.9 2.5 44.5 45.5 1.85 3.8 28.8 INT0430
44 1.75 47.5 31.4 4.2 6.0 2.5 43.3 46.5 1.85 3.8 29.5 INT0440
45 1.75 48.5 32.0 4.3 6.2 2.5 43.1 47.5 1.85 3.8 30.2 INT0450
46 1.75 49.5 32.7 4.4 6.3 2.5 42.9 48.5 1.85 3.8 30.8 INT0460
47 1.75 50.5 +1.10
-0.46
33.5 4.4 6.4 2.5 43.5 49.5 1.85 3.8 31.4 INT0470
48 1.75 51.5 34.5 4.5 6.4 2.5 43.2 50.5 +0.30
-0.00
1.85 3.8 32.0 INT0480
50 2.00 +0.00
-0.07
54.2 36.3 4.6 6.5 2.5 60.8 53.0 2.15 4.5 40.5 INT0500
51 2.00 55.2 37.3 4.7 6.5 2.5 60.2 54.0 2.15 4.5 41.2 INT0510
52 2.00 56.2 37.9 4.7 6.7 2.5 60.25 55.0 2.15 4.5 42.0 INT0520
53 2.00 57.2 38.9 4.9 6.7 2.5 60.7 56.0 2.15 4.5 42.9 INT0530
54 2.00 58.2 39.9 5.0 6.7 2.5 60.4 57.0 2.15 4.5 43.6 INT0540
55 2.00 59.2 +1.10
-0.46
40.7 5.0 6.8 2.5 60.3 58.0 +0.30
-0.00
2.15 4.5 44.4 INT0550
56 2.00 60.2 41.7 5.1 6.8 2.5 60.3 59.0 2.15 4.5 45.2 INT0560
57 2.00 61.2 42.7 5.1 6.8 2.5 60.8 60.0 2.15 4.5 46.0 INT0570
58 2.00 62.2 43.5 5.2 6.9 2.5 60.8 61.0 2.15 4.5 46.7 INT0580
60 2.00 64.2 44.7 5.4 7.3 2.5 61.0 63.0 2.15 4.5 48.3 INT0600
62 2.00 66.2 46.7 5.5 7.3 2.5 60.9 65.0 2.15 4.5 49.8 INT0620
63 2.00 67.2 47.7 5.6 7.3 2.5 60.8 66.0 2.15 4.5 50.6 INT0630
64 2.00 68.2 48.2 5.7 7.5 2.5 60.6 67.0 2.15 4.5 51.4 INT0640
65 2.50 69.2 49.0 5.8 7.6 3.0 121.0 68.0 2.65 4.5 51.8 INT0650
67 2.50 71.5 50.8 6.0 7.7 3.0 121.0 70.0 2.65 4.5 53.8 INT0670
68 2.50 72.5 51.6 6.1 7.8 3.0 121.5 71.0 2.65 4.5 54.5 INT0680
70 2.50 74.5 53.6 6.2 7.8 3.0 119.0 73.0 2.65 4.5 56.2 INT0700
72 2.50 76.5 55.6 6.4 7.8 3.0 119.2 75.0 2.65 4.5 58.0 INT0720
75 2.50 79.5 58.6 6.6 7.8 3.0 118.0 78.0 2.65 4.5 60.0 INT0750
78 2.50 82.5 +1.30
-0.54
60.1 6.8 8.5 3.0 122.5 81.0 +0.35
-0.00
2.65 4.5 62.3 INT0780
80 2.50 85.5 62.1 7.0 8.5 3.0 120.9 83.5 2.65 5.3 74.6 INT0800
82 2.50 87.5 64.1 7.0 8.5 3.0 119.0 85.5 2.65 5.3 76.6 INT0820
85 3.00 +0.00
-0.08
90.5 66.9 7.2 8.6 3.5 201.4 88.5 3.15 5.3 79.5 INT0850
87 3.00 92.5 68.9 7.3 8.6 3.5 204.5 90.5 3.15 5.3 81.3 INT0870
88 3.00 93.5 69.9 7.4 8.6 3.5 209.4 91.5 3.15 5.3 82.1 INT0880
90 3.00 95.5 71.9 7.6 8.6 3.5 199.0 93.5 3.15 5.3 84.0 INT0900
92 3.00 97.5 73.7 7.8 8.7 3.5 201.0 95.5 3.15 5.3 85.8 INT0920
95 3.00 100.5 76.5 8.1 8.8 3.5 195.0 98.5 3.15 5.3 88.6 INT0950
97 3.00 102.5 78.5 8.2 8.8 3.5 193.0 100.5 3.15 5.3 90.5 INT0970
98 3.00 103.5 79.0 8.3 9.0 3.5 191.0 101.5 3.15 5.3 91.3 INT0980
100 3.00 105.5 80.6 8.4 9.2 3.5 188.0 103.5 3.15 5.3 93.1 INT1000
102 4.00 +0.00
-0.10
108.0 +1.30
-0.54
82.0 8.5 9.5 3.5 439.0 106.0 +0.54
-0.00
4.15 6.0 108.8 INT1020
105 4.00 112.0 85.0 8.7 9.5 3.5 436.0 109.0 4.15 6.0 112.0 INT1050
108 4.00 115.0 88.0 8.9 9.5 3.5 419.0 112.0 4.15 6.0 115.0 INT1080
110 4.00 117.0 88.2 9.0 10.4 3.5 415.0 114.0 4.15 6.0 117.0 INT1100
112 4.00 119.0 90.0 9.1 10.5 3.5 418.0 116.0 4.15 6.0 119.0 INT1120
115 4.00 122.0 +1.50
-0.63
93.0 9.3 10.5 3.5 409.0 119.0 4.15 6.0 122.0 INT1150
120 4.00 127.0 96.9 9.7 11.0 3.5 396.0 124.0 +0.63
-0.00
4.15 6.0 127.0 INT1200
125 4.00 132.0 101.9 10.0 11.0 4.0 385.0 129.0 4.15 6.0 132.0 INT1250
130 4.00 137.0 106.9 10.2 11.0 4.0 374.0 134.0 4.15 6.0 138.0 INT1300
135 4.00 142.0 111.5 10.5 11.2 4.0 358.0 139.0 4.15 6.0 143.0 INT1350
140 4.00 147.0 116.5 10.7 11.2 4.0 350.0 144.0 4.15 6.0 148.0 INT1400
145 4.00 152.0 121.0 10.9 11.4 4.0 336.0 149.0 4.15 6.0 153.0 INT1450
150 4.00 158.0 124.8 11.2 12.0 4.0 326.0 155.0 4.15 7.5 191.0 INT1500
155 4.00 164.0 129.8 11.4 12.0 4.0 324.0 160.0 4.15 7.5 206.0 INT1550
160 4.00 169.0 132.7 11.6 13.0 4.0 321.0 165.0 4.15 7.5 212.0 INT1600
165 4.00 174.5 137.7 11.8 13.0 4.0 319.0 170.0 4.15 7.5 219.0 INT1650
170 4.00 179.5 141.6 12.2 13.5 4.0 349.0 175.0 4.15 7.5 225.0 INT1700
175 4.00 184.5 +1.70
-0.72
146.6 12.7 13.5 4.0 351.0 180.0 4.15 7.5 232.0 INT1750
180 4.00 189.5 150.2 13.2 14.2 4.0 347.0 185.0 +0.72
-0.00
4.15 7.5 238.0 INT1800
185 4.00 194.5 155.2 13.7 14.2 4.0 349.0 190.0 4.15 7.5 245.0 INT1850
190 4.00 199.5 160.2 13.8 14.2 4.0 340.0 195.0 4.15 7.5 251.0 INT1900
195 4.00 204.5 165.2 13.8 14.2 4.0 330.0 200.0 4.15 7.5 258.0 INT1950
200 4.00 209.5 170.2 14.0 14.2 4.0 325.0 205.0 4.15 7.5 265.0 INT2000
205 5.00 +0.00
-0.12
217.0 +1.70
-0.72
175.2 14.0 14.2 4.0 616.0 211.0 +0.72
-0.00
5.15 9.0 326.0 INT2050
210 5.00 222.0 180.2 14.0 14.2 4.0 601.0 216.0 5.15 9.0 333.0 INT2100
215 5.00 227.0 185.2 14.0 14.2 4.0 586.0 221.0 5.15 9.0 341.0 INT2150
220 5.00 232.0 190.2 14.0 14.2 4.0 574.0 226.0 5.15 9.0 349.0 INT2200
225 5.00 237.0 195.2 14.0 14.2 4.0 560.0 231.0 5.15 9.0 357.0 INT2250
230 5.00 242.0 200.2 14.0 14.2 4.0 549.0 236.0 5.15 9.0 365.0 INT2300
235 5.00 247.0 205.2 14.0 14.2 4.0 536.0 241.0 5.15 9.0 373.0 INT2350
240 5.00 252.0 +2.00
-0.81
210.2 14.0 14.2 4.0 525.0 246.0 5.15 9.0 380.0 INT2400
245 5.00 257.0 215.2 14.0 14.2 4.0 514.0 251.0 +0.81
-0.00
5.15 9.0 389.0 INT2450
250 5.00 262.0 220.2 14.0 14.2 4.0 504.0 256.0 5.15 9.0 396.0 INT2500
255 5.00 270.0 221.0 16.0 16.2 5.0 549.0 263.0 5.15 12.0 541.0 INT2550
260 5.00 275.0 226.0 16.0 16.2 5.0 538.0 268.0 5.15 12.0 553.0 INT2600
265 5.00 280.0 231.0 16.0 16.2 5.0 528.0 273.0 5.15 12.0 563.0 INT2650
270 5.00 285.0 236.0 16.0 16.2 5.0 518.0 278.0 5.15 12.0 573.0 INT2700
275 5.00 290.0 241.0 16.0 16.2 5.0 509.0 283.0 5.15 12.0 585.0 INT2750
280 5.00 295.0 246.0 16.0 16.2 5.0 499.0 288.0 5.15 12.0 593.0 INT2800
285 5.00 300.0 251.0 16.0 16.2 5.0 491.0 293.0 5.15 12.0 605.0 INT2850
290 5.00 305.0 256.0 16.0 16.2 5.0 482.0 298.0 5.15 12.0 615.0 INT2900
295 5.00 310.0 261.0 16.0 16.2 5.0 474.0 303.0 5.15 12.0 625.0 INT2950
300 5.00 315.0 266.0 16.0 16.2 5.0 466.0 308.0 5.15 12.0 636.0 INT3000
310 6.00 +0.00
-0.18
327.0 +2.50
-1.00
268.0 20.0 20.2 6.0 947.0 320.0 +0.89
-0.00
6.20 15.0 823.0 INT3100
320 6.00 337.0 278.0 20.0 20.2 6.0 919.0 330.0 6.20 15.0 850.0 INT3200
330 6.00 347.0 288.0 20.0 20.2 6.0 894.0 340.0 6.20 15.0 876.0 INT3300
340 6.00 357.0 298.0 20.0 20.2 6.0 869.0 350.0 6.20 15.0 903.0 INT3400
350 6.00 367.0 308.0 20.0 20.2 6.0 846.0 360.0 6.20 15.0 929.0 INT3500
360 6.00 377.0 318.0 20.0 20.2 6.0 823.0 370.0 6.20 15.0 955.0 INT3600
370 6.00 387.0 328.0 20.0 20.2 6.0 803.0 380.0 6.20 15.0 981.0 INT3700
380 6.00 397.0 338.0 20.0 20.2 6.0 784.0 390.0 6.20 15.0 1008.0 INT3800
390 6.00 407.0 348.0 20.0 20.2 6.0 764.0 400.0 6.20 15.0 1033.0 INT3900
400 6.00 417.0 358.0 20.0 20.2 6.0 746.0 410.0 +1.00
-0.00
6.20 15.0 1060.0 INT4000
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
11BQ30 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 X-ring 120.02x6.99 Teflon oil seal gasket valqua OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 BACKING RING FLANGE RTJ RX-86 DH-03 50x58x5/6.5 Gasket EPDM/PTFE DN600 11BQ28 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Keo Silicone Apollo Sealant A6 Keo Silicone Apollo Sealant A5 keo silicone masters MA200 Keo Silicone Apollo Sealant A2 101832 RTJ RX-57 Phốt cơ khí Gioăng mặt bích DIN PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Bóng cao tần OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 gioang cao su epdm VALFLON Envelope Gasket Ron mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 Gioăng mặt bích DH-05 143x151x5/7 Gasket EPDM/PTFE DN500 Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 Dây tết chèn OIL SEAL NBR 250X280X16 SA PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x 3232-0008-14 196118 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 V-ring seals OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 65X100X12 TC ron cao su Phốt dầu NOK gioang cao su RTJ gasket keo silicone masters MA600 gasket epdm OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 V-ring SKF oil seal NOK phớt chặn bụi PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 gioăng cao su Service Kit Power Module VA 13 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 keo silicone masters MA500 Gioăng mặt bích NBR X-ring 308.37x5.33 Gioăng mặt bích JIS O-ring PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 O-ring 336.00*3.50mm oring OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 RTJ gasket RX-57 Keo Silicone Apollo Sealant A3 UN 125x140x13/14 cao su EPDM OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 keo silicone masters MA300 UN 125x140x12/13 Gasket NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 Ron mặt bích NBR OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x V-ring Forsheda