Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

GAPI Bonded seal

Gapi code Description
Compound
Metal
Style
14E001Y0 BS 6BA BOLT 001 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E002Y0 BS 4BA BOLT 002 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E003Y0 BS 2BA BOLT 003 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E004Y0 BS 1/4 BOLT 004 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E005Y0 BS 1/4 BOLT 005 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E006Y0 BS 5/16 BOLT 006 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E007Y0 BS 5/16 BOLT 007 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E008Y0 BS 0.40 BOLT 008 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E009Y0 BS 7/16 BOLT 009 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E010Y0 BS 9/16 BOLT 010 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E011Y0 BS 5/8 BOLT 011 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E012Y0 BS 11/16 BOLT 012 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E013Y0 BS 15/16 BOLT 013 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E014Y0 BS 11/8 BOLT 014 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E015Y0 BS 11/4 BOLT 015 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E016Y0 BS 13/8 BOLT 016 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E017Y0 BS 11/2 BOLT 017 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E018Y0 BS 1 3/4 BOLT 018 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E019Y0 BS 2 BOLT 019 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E020Y0 BS 1/8 BSP 020 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E021Y0 BS 1/4 BSP 021 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E022Y0 BS 0.60 BOLT 022 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E023Y0 BS 3/8 BSP 023 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E024Y0 BS 3/4 BOLT 024 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E025Y0 BS 1/2 BSP 025 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E026Y0 BS 5/8 BSP 026 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E027Y0 BS 3/4 BSP 027 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E028Y0 BS 1 1/16 028 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E029Y0 BS 7/8 BSP 029 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E030Y0 BS 1 BSP 030 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E031Y0 BS 1 BSP 031 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E032Y0 BS 1 1/4 BSP 032 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E033Y0 BS 1 1/2 BSP 033 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E034Y0 BS 1 3/4 BSP 034 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E035Y0 BS 2 1/4 BOLT 035 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E036Y0 BS 2.00 BSP 036 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E037Y0 BS 2 1/2 BOLT 037 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E038Y0 BS 2 1/4 BSP 038 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E039Y0 BS 2 1/2 BSP 039 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E079Y0 BS 3 BSP 079 MS NBR90 Nitrile 90 Mild STD
14E202Y0 BS M4 202 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E203Y0 BS M5 203 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E204Y0 BS M5 204 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E206Y0 BS M6 206 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E207Y0 BS M6 207 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E212Y0 BS M8 212 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E213Y0 BS M8 213 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E215Y0 BS M8.5 215 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E216Y0 BS M10 216 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E217Y0 BS M10 217 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E218Y0 BS M10 218 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E219Y0 BS M10 219 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E221Y0 BS M11 221 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E222Y0 BS M12 222 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E223Y0 BS M12 223 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E225Y0 BS M13 225 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E226Y0 BS M13.5 226 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E227Y0 BS M14 227 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E228Y0 BS M15 228 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E229Y0 BS M16 229 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E230Y0 BS M17 230 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E231Y0 BS M17.5 231 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E232Y0 BS M18 232 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E233Y0 BS M20 233 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E234Y0 BS M21 234 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E236Y0 BS M22 236 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E238Y0 BS M24 238 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E239Y0 BS M26 239 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E240Y0 BS M27 240 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E242Y0 BS M30 242 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E243Y0 BS M33 243 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E244Y0 BS M33 244 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E245Y0 BS M36 245 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E247Y0 BS M42 247 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E248Y0 BS M48 248 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E250Y0 BS M52 250 MS NBR90 GM Nitrile 90 Mild STD
14E301Y0 BS M3 301 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E302Y0 BS M4 302 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E303Y0 BS M5 303 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E304Y0 BS M6 304 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E306Y0 BS M6 306 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E307Y0 BS M8 307 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E310Y0 BS M10 310 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E313Y0 BS M12 313 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E315Y0 BS M13 315 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E316Y0 BS M14 316 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E317Y0 BS M16 317 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E320Y0 BS M18 320 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E321Y0 BS M20 321 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E323Y0 BS M21 323 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E324Y0 BS M22 324 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E326Y0 BS M24 326 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E327Y0 BS M26 327 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E328Y0 BS M27 328 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E329Y0 BS M28 329 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E331Y0 BS M30 331 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E332Y0 BS M33 332 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E333Y0 BS M36 333 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E334Y0 BS M39 334 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E335Y0 BS M42 335 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E337Y0 BS M48 337 MS NBR90 FM Nitrile 90 Mild STD
14E501Y0 BS 1/8 BSP 501 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E502Y0 BS 1/4 BSP 502 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E503Y0 BS 3/8 BSP 503 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E504Y0 BS 1/2 BSP 504 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E505Y0 BS 3/4 BSP 505 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E506Y0 BS 1 BSP 506 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E509Y0 BS 2 BSP 509 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E510Y0 BS 1/8 BSP 510 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E511Y0 BS 1/4 BSP 511 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E512Y0 BS 3/8 BSP 512 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E513Y0 BS 1/2 BSP 513 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E514Y0 BS 3/4 BSP 514 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E515Y0 BS 1 BSP 515 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E516Y0 BS 1 1/4 BSP 516 MS NBR90 CTOP Nitrile 90 Mild  
14E517Y0 BS 1 1/2 BSP 517 MS NBR90 CTOP Nitrile 90 Mild  
14E518Y0 BS 2 BSP 518 MS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Mild  
14E602Y0 BS M4 202 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E603Y0 BS M5 203 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E606Y0 BS M6 206 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E607Y0 BS M6 207 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E612Y0 BS M8 212 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E613Y0 BS M8 213 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E615Y0 BS M8.5 215 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E617Y0 BS M10 217 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E618Y0 BS M10 218 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E621Y0 BS M11 221 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E622Y0 BS M12 222 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E623Y0 BS M12 223 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E625Y0 BS M13 225 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E626Y0 BS M13.5 226 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E627Y0 BS M14 227 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E628Y0 BS M15 228 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E629Y0 BS M16 229 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E630Y0 BS M17 230 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E631Y0 BS M17.5 231 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E632Y0 BS M18 232 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E633Y0 BS M20 233 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E634Y0 BS M21 234 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E636Y0 BS M22 236 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E638Y0 BS M24 238 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E639Y0 BS M26 239 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E640Y0 BS M27 240 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E642Y0 BS M30 242 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E643Y0 BS M33 243 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E644Y0 BS M33 244 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E647Y0 BS M42 247 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E648Y0 BS M48 248 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E650Y0 BS M52 250 MS NBR90 SC GM Nitrile 90 Mild SC
14E906Y0 BS 5/16 BOLT 006 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E907Y0 BS 5/16 BOLT 007 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E909Y0 BS 7/16 BOLT 009 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E920Y0 BS 1/8 BSP 820 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E921Y0 BS 1/4 BSP 821 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E922Y0 BS 24x16.7-13.4x1.5 NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E923Y0 BS 3/8 BSP 823 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E924Y0 BS 3/4 BOLT 824 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E925Y0 BS 1/2 BSP 825 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E926Y0 BS 5/8 BSP 826 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E927Y0 BS 3/4 BSP 827 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E929Y0 BS 7/8 BSP 829 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E930Y0 BS 1 BSP 830 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E932Y0 BS 1 1/4 BSP 832 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E933Y0 BS 1 1/2 BSP 833 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E936Y0 BS 2 BSP 836 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14E939Y0 BS 2 1/2 BSP 839 MS NBR90 SC Nitrile 90 Mild SC
14G001Y0 BS 6BA BOLT 001 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G003Y0 BS 2BA BOLT 003 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G004Y0 BS 1/4 BOLT 004 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G007Y0 BS 5/16 BOLT 007 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G008Y0 BS 0.4 BOLT 008 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G010Y0 BS 9/16 BOLT 010 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G011Y0 BS 5/8 BOLT 011 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G012Y0 BS 11/16 BOLT 012 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G013Y0 BS 15/16 BOLT 013 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G016Y0 BS 1 3/8 BOLT 016 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G019Y0 BS 2 BOLT 019 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G020Y0 BS 1/8 BSP 020 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G021Y0 BS 1/4 BSP 021 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G023Y0 BS 3/8 BSP 023 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G025Y0 BS 1/2 BSP 025 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G026Y0 BS 5/8 BSP 026 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G027Y0 BS 3/4 BSP 027 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G029Y0 BS 7/8 BSP 029 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G030Y0 BS 1 BSP 030 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G031Y0 BS 1 BSP 031 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G032Y0 BS 1 1/4 BSP 032 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G033Y0 BS 1 1/2 BSP 033 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G034Y0 BS 1 3/4 BSP 034 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G036Y0 BS 2 BSP 036 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G037Y0 BS 2 1/2 BOLT 037 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G039Y0 BS 2 1/2 BSP 039 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G079Y0 BS 3 BSP 079 SS NBR90 Nitrile 90 Stainless STD
14G202Y0 BS M4 202 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G203Y0 BS M5 203 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G204Y0 BS M5 204 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G206Y0 BS M6 206 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G207Y0 BS M6 207 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G212Y0 BS M8 212 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G213Y0 BS M8 213 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G217Y0 BS M10 217 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G222Y0 BS M12 222 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G227Y0 BS M14 227 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G229Y0 BS M16 229 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G232Y0 BS M18 232 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G233Y0 BS M20 233 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G236Y0 BS M22 236 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G240Y0 BS M27 240 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G242Y0 BS M30 242 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G245Y0 BS M36 245 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G252Y0 BS M68 252 SS NBR90 GM Nitrile 90 Stainless STD
14G301Y0 BS M3 301 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G302Y0 BS M4 302 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G303Y0 BS M5 303 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G304Y0 BS M6 304 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G307Y0 BS M8 307 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G310Y0 BS M10 310 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G313Y0 BS M12 313 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G323Y0 BS M21 323 MS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G328Y0 BS M27 328 SS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G334Y0 BS M39 334 MS NBR90 FM Nitrile 90 Stainless STD
14G511Y0 BS 1/4 BSP 511 SS NBR90 CETOPS Nitrile 90 Stainless  
14G602Y0 BS M4 202 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G604Y0 BS M5 204 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G606Y0 BS M6 206 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G613Y0 BS M8 213 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G617Y0 BS M10 217 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G622G7 BS M12 222 SS FPM75 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G622Y0 BS M12 222 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G627Y0 BS M14 227 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G629Y0 BS M16 229 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G632Y0 BS M18 232 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G633Y0 BS M20 233 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G636Y0 BS M22 236 SS NBR90 SC GM Nitrile 90 Stainless SC
14G713Y0 BS M12 313 SS NBR90 SC FM Nitrile 90 Stainless SC
14G920Y0 BS 1/8 BSP 820 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G921Y0 BS 1/4 BSP 821 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G923Y0 BS 3/8 BSP 823 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G925Y0 BS 1/2 BSP 825 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G926Y0 BS 5/8 BSP 826 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G927Y0 BS 3/4 BSP 827 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G930Y0 BS 1 BSP 830 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G932Y0 BS 1 1/4 BSP 832 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G933Y0 BS 1 1/2 BSP 833 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G936Y0 BS 2 BSP 836 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
14G979Y0 BS 3 BSP 879 SS NBR90 SC Nitrile 90 Stainless SC
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
O-ring DH-05 143x151x5/7 Gioăng mặt bích NBR keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 V-ring seals 11BQ30 X-ring 308.37x5.33 RTJ gasket RX-57 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x ron cao su UN 125x140x13/14 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 RTJ RX-86 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 X-ring 120.02x6.99 Gasket EPDM/PTFE DN500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 O-ring 335.00*3.50mm RTJ gasket Gioăng mặt bích JIS gasket epdm OIL SEAL NBR 65X100X12 TC UN 125x140x12/13 gasket valqua PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x gioăng cao su OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 keo silicone masters MA500 gioang cao su OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 11BQ28 keo silicone masters MA300 Gioăng mặt bích gioang cao su epdm Keo Silicone Apollo Sealant A3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Keo Silicone Apollo Sealant A5 RTJ RX-57 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Gioăng mặt bích ANSI oring Phốt dầu NOK Gioăng mặt bích DIN BACKING RING FLANGE Service Kit Power Module VA 13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x 101832 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Dây tết chèn VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 Ron mặt bích keo silicone masters MA600 DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Ron mặt bích NBR oil seal NOK Keo Silicone Apollo Sealant A2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Teflon oil seal cao su EPDM OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Bóng cao tần OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 3232-0008-14 phớt chặn bụi Gasket EPDM/PTFE DN600 Gasket NBR OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Phốt cơ khí O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 196118 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x V-ring SKF Keo Silicone Apollo Sealant A6